Rozpoczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i sprzedaży prawa własności zabudowy nieruchomości w Świnoujściu

2020.10.08

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin

ogłasza

rozpoczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu

w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i sprzedaży prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza

  1. Przedmiot postępowania stanowią łącznie następujące nieruchomości i zabudowania:

 

Lp.

nr działki

powierzchnia w m2

Obręb

księga wieczysta

1.

 7

 9

4.817,00 m2

13.695,00 m2

326301_1.0013 Ognica 13

SZ1W/00008595/8

2.

244 

245/5 

4.504,00 m2

185.427,00 m2

326301_1.0014 Warszów 14

SZ1W/00009333/1

3.

246

2.022,00 m2

326301_1.0014 Warszów 14

SZ1W/00025607/1

  1. Cena wywoławcza Przedmiotu Postępowania wynosi 58.100.000,00 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto tysięcy) złotych netto w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
  2. Oferty, z adnotacją „Oferta na nabycie należącego do MSR Gryfia S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza. Nie otwierać przed 6.11.2020 r., godz. 10.00”, należy składać w formie pisemnej w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w pokoju nr 212 w budynku administracyjnym, do dnia 5 listopada 2020 r. do godziny 1300. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich datą złożenia oferty będzie moment jej wpływu do Stoczni.
  3. Kwota wadium w postępowaniu wynosi 5.810.000,00 (słownie: pięć milionów osiemset dziesięć tysięcy) złotych. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Stoczni o numerze 13 1240 3914 1111 0000 3087 5364 prowadzony w Bank Pekao S.A. I Oddział w Świnoujściu do terminu składania ofert.
  4. Oferta jest wiążąca przez okres 90 dni od dnia otwarcia oferty.
  5. Otwarcie oferty odbędzie się w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym, w dniu 6 listopada 2020 r. o godzinie 1000.
  6. Szczegółowe informacje, postanowienia i zasady dotyczące postępowania i przedmiotu postępowania zawarte są w Regulaminie postępowania prowadzonego w przetargu w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i sprzedaży prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza oraz w dokumentacji przedmiotu postępowania.
  7. Regulamin postępowania jest zamieszczony na stronie internetowej Stoczni www.msrgryfia.pl oraz w biuletynie informacji publicznej. Dokumentacja przedmiotu postępowania znajduje się w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w pokoju nr 512 w budynku administracyjnym.
  8. Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie postępowania i przedmiotu postępowania jest Pan Jarosław Włodarczak, tel.: 728-576-350,
  9. Stocznia zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania, a także do zmiany niniejszego ogłoszenia i postanowień Regulaminu, jak również inne uprawnienia zastrzeżone w Regulaminie.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI