Regulamin postępowania prowadzonego w trybie przetargu w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i sprzedaży prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w

2021.02.19

[tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone:

 1. uchwałą nr  27/IX/20 Zarządu Spółki Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie podjętą w dniu 28 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i sprzedaży prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza oraz treści ogłoszenia o przetargu,
 2.  uchwałą nr  42/IX/20 Zarządu Spółki Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie podjętą w dniu 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i sprzedaży prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza oraz treści ogłoszenia o przetargu.
 3. uchwałą nr 78/IX/21 Zarządu Spółki Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie podjętą w dniu 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i sprzedaży prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza oraz treści ogłoszenia o przetargu.
 4. uchwałą nr 89/IX/21 Zarządu Spółki Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie podjętą w dniu 19 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i sprzedaży prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza]

 

 

 

 

 

REGULAMIN

postępowania prowadzonego w trybie przetargu

w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i sprzedaży prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza

 

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady postępowania, nieograniczonego, pisemnego przetargu w sprawie łącznego przeniesienia przez Morską Stocznię Remontową „GRYFIA” S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i sprzedaży prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza.
 2. Organizatorem postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „GRYFIA” S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12,71-700 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000009273, NIP 851-010-14-19, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 83.419.540,00 zł, zwana dalej „Stocznią”.

 

Przedmiot postępowania

 1. Przedmiot postępowania stanowią łącznie:
 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej – działka o oznaczeniu geodezyjnym nr 244 z obrębu 326301_1.0014 Warszów 14 o powierzchni 4.504,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00009333/1;
 2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej – działka o oznaczeniu geodezyjnym nr 245/5 z obrębu 326301_1.0014 Warszów 14 o powierzchni 185.427,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00009333/1;
 3. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej – działka o oznaczeniu geodezyjnym nr 246 z obrębu 326301_1.0014 Warszów 14 o powierzchni 2.022,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00025607/1;
 4. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej – działka o oznaczeniu geodezyjnym nr 7 z obrębu 326301_1.0013 Ognica 13 o powierzchni 4.817,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00008595/8;
 5. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej – działka o oznaczeniu geodezyjnym nr 9 z obrębu 326301_1.0013 Ognica 13 o powierzchni 13.695,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00008595/8,

nieruchomości gruntowe zwane dalej „Nieruchomościami”, zabudowania posadowione na Nieruchomościach – zwane dalej „Zabudowaniami”, zaś Nieruchomości i Zabudowania zwane dalej łącznie - „Przedmiotem postępowania”.

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XXI/181/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Rady Miasta Świnoujścia w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Nieruchomości objęte są jednostką obszarową V w rejonie ul. Ludzi Morza na terenie jest oznaczonym symbolem PP - tereny portowe.
 2. Właścicielem Nieruchomości jest Skarb Państwa, zaś właścicielem Zabudowań – Stocznia.
 3. Na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, do zawarcia umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości i sprzedaży Zabudowań wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.
 4. Na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze nieruchomościami, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Skarbowi Państwa i gminie Miasto Świnoujście przysługują prawa pierwokupu lub pierwszeństwa w stosunku do Przedmiotu postępowania, stąd umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości i sprzedaży Zabudowań zawierana będzie z wybranym oferentem pod warunkiem nieskorzystania przez uprawnionych z przysługujących im praw.
 5. Cena wywoławcza Przedmiotu Postępowania wynosi 58.100.000,00 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto tysięcy) złotych netto w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
 6. Ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w dniu 8 października 2020 r. na stronie internetowej Stoczni www.msrgryfia.pl, w biuletynie informacji publicznej oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim w terminie do dnia 12 października 2020 r.
 7. Ogłoszenie będzie zawierało co najmniej:
   1. firmę, siedzibę i adres Stoczni;
   2. opis Przedmiotu postępowania;
   3. termin i miejsce składania Oferty;
   4. wskazanie osoby uprawnionej do udzielania informacji w sprawie Przedmiotu postępowania;
   5. informację o sposobie zapoznania się z Regulaminem.
 8. Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej Stoczni www.msrgryfia.pl oraz w biuletynie informacji publicznej.
 9. Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie postępowania i Przedmiotu postępowania jest Pan Jarosław Włodarczak, tel.:728-576-350
 10. Przedmiot postępowania zostanie udostępniony celem przeprowadzenia oględzin dla osób zainteresowanych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i warunków udostępnienia.
 11. Dokumentacja Przedmiotu postępowania znajduje się w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w pokoju nr 512 w budynku administracyjnymi dostępna jest dla zainteresowanych w godzinach od 800 do1300, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i warunków udostępnienia dokumentacji.

 

Miejsce przeprowadzenia postępowania

 1. Postępowanie obejmujące w szczególności składanie pisemnych ofert nabycia Przedmiotu Postępowania, zwanych dalej „Ofertami” oraz negocjacje obejmujące postanowienia warunkowej umowy przeniesienia Przedmiotu postępowania zostanie przeprowadzone w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12.

 

Termin składania i otwarcia Oferty

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w pokoju  nr 212 w budynku administracyjnym, do dnia 15 stycznia 2021 r. do godziny 1200.
 2. W przypadku przesyłania Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich datą złożenia Oferty będzie dzień jej wpływu do Stoczni.
 3. Otwarcie Oferty odbędzie się w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym, w dniu 15 stycznia 2021r. o godzinie 1400.

 

Warunki uczestnictwa w postępowaniu

 1. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest:
 1. wniesienie wadium;
 2. terminowe złożenie Oferty spełniającej wymogi Regulaminu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 1. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć:
  1. osobiście ani jako osoby działające w imieniu osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych - członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej, pracownicy Stoczni oraz jej doradcy, konsultanci, osoby wykonujące czynności w związane z przeprowadzeniem przetargu a także małżonkowie tych osób oraz osoby pozostające z nimi w stałym pożyciu, jak również krewni i powinowaci tych osób do trzeciego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa włącznie;
  2. podmioty będące w sporze sądowym ze Stocznią lub spółką dominującą, powiązaną lub zależną Stoczni oraz podmioty, wobec których wydane zostało, choćby nieprawomocne, orzeczenie, z którego wynika, że Stoczni lub spółce dominującej, powiązanej, zależnej Stoczni, przysługują roszczenia w stosunku do tego podmiotu.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie przez składającego Ofertę oświadczenie o zobowiązaniu się do nieprowadzenia na terenie Przedmiotu postępowania przez oferenta ani przez podmiot powiązany z oferentem lub zależny albo dominujący w stosunku do oferenta w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, ani przez podmiot, który będzie korzystał z terenu Przedmiotu postępowania na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, działalności objętej podklasą Polskiej Klasyfikacji Działalności o kodzie 33.15.Z konkurencyjnej wobec Stoczni.
 3. Całkowity koszt przygotowania i złożenia Oferty, w tym uzyskania dokumentów wymaganych Regulaminem, oraz całkowity koszt uczestnictwa w postępowaniu, w tym oględzin Przedmiotu postępowania, obciąża wyłącznie oferentów i w żadnym przypadku nie będzie podlegał zwrotowi przez Stocznię.

 

Sposób przygotowania Oferty

 1. Oferty powinny zawierać:
  1. imię, nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) oferenta;
  2. datę sporządzenia Oferty;
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem i przyjmuje Regulamin bez zastrzeżeń;
  4. ofertę cenową netto (cena powinna być jednoznacznie określona kwotowo w złotych, bez podawania przedziału wartości, nie może być obarczona żadnymi uwarunkowaniami);
  5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją Przedmiotu postępowania posiadaną przez Stocznię, że zapewniono mu możliwość wykonania oględzin Przedmiotu postępowania oraz, że stan prawny i faktyczny Przedmiotu postępowania jest oferentowi znany i nie zgłasza on z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Stoczni ani nie będzie ich zgłaszał w przyszłości;
  6. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich danych dotyczących postępowania i procesu zbywania Przedmiotu postępowania oraz wszelkich danych dotyczących Stoczni uzyskanych w związku z postępowaniem, z jednoczesnym zobowiązaniem do zapłaty na rzecz Stoczni, w przypadku naruszenia tego obowiązku kary umownej w wysokości 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia postępowania, a na wypadek wyboru złożonej przez tę osobę oferty również w zakresie niezbędnym dla zawarcia umowy przeniesienia praw do Przedmiotu postępowania;
  8. oświadczenie o którym mowa pkt 21) Regulaminu oraz oświadczenie o braku przesłanek wyłączających od udziału w przetargu;
  9. dowód wniesienia wadium oraz oświadczenie wskazujące numer rachunku bankowego, na który nastąpić ma zwrot wadium;
  10. dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej Ofertę do działania w imieniu oferenta, wraz z kopią dowodu osobistego lub paszportu tej osoby;
  11. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS lub ewidencji działalności gospodarczej;
  12. umowę spółki – w przypadku spółki cywilnej;
  13. poświadczony przez zarząd spółki odpis uchwały, zawierającej w swojej treści w szczególności cenę podaną w Ofercie, o której mowa w art. 228 pkt. 4) lub art. 229 K.s.h. albo art. 393 pkt. 4) K.s.h.– w przypadku spółki z o.o. albo spółki akcyjnej;
  14. aktualne zaświadczenie z właściwego dla oferenta urzędu skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami według stanu na wybrany dzień tygodnia w okresie dwóch tygodni poprzedzających datę otwarcia Oferty.
 2. Oferty muszą być złożone w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią bez jej otwarcia oraz uniemożliwiający otwarcie i zamknięcie koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu. Na kopercie należy umieścić adnotację o treści: „Oferta na nabycie należącego do MSR Gryfia S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza. Nie otwierać przed 15.01.2021r., godz.14.00”.
 3. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną i należycie umocowaną do reprezentowania oferenta, tj. do podpisania i złożenia Oferty, prowadzenia negocjacji i podpisania umowy przeniesienia Przedmiotu postępowania, a wszystkie strony Oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
 4. Wszelkie oświadczenia oferenci przedstawiają w oryginałach, a dokumenty w oryginałach lub poświadczonych przez upoważnione osoby kopiach (odpisach). Pełnomocnictwa należy przedstawiać w oryginale.
 5. Wszystkie etapy postępowania prowadzone będą w języku polskim, a ilekroć oferent przedkładał będzie jakikolwiek dokument– a w szczególności zaświadczenie, pełnomocnictwo, umowę lub oświadczenie–sporządzony w języku innym niż polski, dołączy do takiego dokumentu jego tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego.
 6. Oferta nie może być zmieniona po terminie wyznaczonym na składanie Oferty.
 7. Oferent może złożyć tylko jedną Ofertę.
 8. Niedołączenie do Oferty dokumentów wskazanych w Regulaminie może skutkować pozostawieniem Oferty bez rozpatrzenia.
 9. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana, chyba że będzie to jedyna Oferta, wówczas Stocznia ma prawo ją przyjąć ze skutkiem dla oferenta.
 10. Przed upływem terminu składania Oferty każdy z oferentów uprawniony jest do wycofania Oferty oraz do jej zmiany. Do zmiany lub wycofania Oferty stosuje się odpowiednio zasady dotyczące składania Oferty z tym zastrzeżeniem, że na kopercie z oświadczeniem o zmianie lub wycofaniu Oferty dokonuje się dodatkowej adnotacji o treści odpowiednio „Wycofanie Oferty” albo „Zmiana Oferty”.

 

Związanie Ofertą

 1. Oferent jest związany Ofertą w terminie 90 dni od dnia otwarcia Oferty.

 

Kryterium kwalifikacji Ofert

 1. Kryterium kwalifikacji Oferty do podjęcia negocjacji w sprawie postanowień warunkowej umowy przeniesienia praw do Przedmiotu postępowania jest cena, jaką oferenci zaproponują w składanych przez siebie Ofertach.
 2. Do podjęcia negocjacji w sprawie postanowień warunkowej umowy przeniesienia praw do Przedmiotu postępowania zaproszeni zostaną oferenci najbardziej korzystnych, w ocenie Stoczni, złożonych Ofert.
 3. Ustalenia, o którym mowa w pkt. 34 i 35 powyżej, nie rodzą żadnych praw po stronie oferentów, a w szczególności nie daje prawa do domagania się zaproszenia do podjęcia negocjacji w sprawie postanowień warunkowej umowy przeniesienia praw Przedmiotu postępowania.

 

Wadium

 1. Kwota wadium w postępowaniu wynosi 5.810.000,00 (słownie: pięć milionów osiemset dziesięć tysięcy) złotych.
 2. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Stoczni o numerze 13 1240 3914 1111 0000 3087 5364 prowadzony w Banku Pekao S.A. I Oddział w Świnoujściu lub poprzez oddanie go na przechowanie (do depozytu) przechowawcy, będącego osobą zaufania publicznego (w tym notariuszowi), na warunkach przewidzianych w punkcie 38’ poniżej, przez cały okres związania Oferenta złożoną Ofertą

38’. Depozyt, o którym mowa w punkcie 38 powinien być potwierdzony protokołem w formie aktu notarialnego i zawierać następujące warunki:

 1. informację, że kwota pieniężna wpłacona na rachunek bankowy przechowawcy tytułem wadium została wpłacona z przeznaczeniem na pokrycie części ceny sprzedaży w związku z planowanym zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości jaka ma zostać zawarta ze Stocznią;
 2. kwota pieniężna wpłacona na rachunek bankowy przechowawcy ma zostać wpłacona i przekazana przez przechowawcę:
    1. w dniu 17 kwietnia 2021 roku na rzecz wpłacającego w przypadku nie spełnienia się warunków wskazanych w ust. (ii)-(iv) poniżej:
    2. na rzecz podmiotu wskazanego w pisemnym oświadczeniu podpisanym przez wpłacającego i Stocznię przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wpłacającego oraz Stoczni, przy czym oświadczenie to może doręczyć przechowawcy zarówno wpłacający na przechowanie (do depozytu) jak i Stocznia, ale nie później niż do dnia 16 kwietnia 2021 roku. W przedmiotowym oświadczeniu zostanie wskazany numer rachunku bankowego podmiotu na rzecz którego przechowawca ma przelać kwotę złożoną na przechowanie (do depozytu),
    3. na rzecz wpłacającego do depozytu, jeśli przedstawi on do dnia 16 kwietnia 2021 roku oświadczenie Stoczni, że jego oferta w postępowaniu, została odrzucona,
    4. na rzecz Stoczni, o ile do dnia 16 kwietnia 2021 roku podmiot ten, bądź wpłacający do depozytu przedstawią bezwarunkową umowę przeniesienia praw użytkowania wieczystego i własności zabudowy  Nieruchomości na rzecz wpłacającego do depozytu. W przedmiotowej umowie zostanie wskazany numer rachunku bankowego Stoczni, na rzecz której przechowawca ma przelać kwotę złożoną do depozytu. W tym celu Stocznia złoży na rzecz wpłacającego do depozytu zawiadomienie o skorzystaniu z zastrzeżenia co do obowiązku spełnienia świadczenia na rzecz osoby trzeciej, o którym mowa w art. 393 §1 Kodeksu Cywilnego.
 1. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Stoczni lub na rachunek przechowawcy, o którym mowa w punkcie 38. W przypadku, kiedy z dowodu uiszczenia wadium wynika, że polecenie jego wpłaty udzielone zostało w ostatnim dniu terminu składania Oferty, a wadium nie wpłynęło do upływu terminu składania Oferty, Stocznia ma prawo do przejęcie tak złożonej Oferty ze skutkiem dla oferenta. W związku z tym uprawnieniem Stoczni, żadnemu z oferentów nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie, czy to o odszkodowanie czy to o żądanie przyjęcia Oferty.
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, z którym w toku negocjacji uzgodnione zostały warunki umowy przenoszącej prawa do Przedmiot postępowania, nie podlega zwrotowi i w przypadku zawarcia umowy przeniesienia praw do Przedmiotu postępowania ulega zaliczeniu na poczet ceny. W przypadku zaś nie zawarcia umowy przeniesienia z przyczyn nieleżących po stronie i niezależnych od oferenta, wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym zawarcie umowy okazało się niemożliwe. Zwrot wadium nastąpi również w przypadku braku zniesienia zabezpieczeń i obciążeń, w tym hipotek ustanowionych na Przedmiocie postępowania lub nieprzedłożenia oświadczeń wierzycieli o wyrażenie zgody na ich zniesienie lub wykreślenie, w terminie uzgodnionym przez Strony w toku negocjacji i wskazanym w warunkowej umowie przedwstępnej do przedmiotu postępowania.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, z którym w toku negocjacji uzgodnione zostały warunki umowy przenoszącej prawa do Przedmiot postępowania, nie zawarł warunkowej umowy przeniesienia praw do Przedmiotu postępowania o treści i w terminie wskazanym przez Stocznię, lub też nie wpłacił ceny w ustalonym terminie lub nie zawarł umowy przenoszącej prawa do Przedmiotu postępowania o zaproponowanej przez Stocznię treści i terminie, z zastrzeżeniem pkt. 40 zdanie ostatnie Regulaminu.
 4. Oferenci, których Oferty nie zostały zakwalifikowane do negocjacji w sprawie postanowień warunkowej umowy przeniesienia praw do Przedmiotu, otrzymają zwrot wadium przelewem na wskazany w załączniku do Oferty rachunek bankowy nie później niż po upływie 14 dni roboczych od dnia opublikowania komunikatu o rozstrzygnięciu. Dniem zwrotu wadium będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Stoczni poleceniem przelewu.
 5. Poza sytuacją opisaną w pkt. 42 powyżej, Stocznia zwróci wadium w terminie 14 dni roboczych od dnia podania na swoich stronach internetowych informacji o odwołaniu postępowania lub jego unieważnieniu albo zakończeniu z wynikiem negatywnym. Dniem zwrotu wadium będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Stoczni poleceniem przelewu.
 6. W żadnym przypadku, bez względu na sposób zakończenia postępowania, żadnemu z oferentów nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę odsetek od wpłaconej kwoty wadium.

 

Postępowanie

 1. W ramach postępowania po złożeniu Ofert, Stocznia:
  1. podaje liczbę otrzymanych Ofert;
  2. dokonuje otwarcia Ofert i podaje oferentów;
  3. po otwarciu Ofert dokonuje ich weryfikacji pod kątem zgodności z wymogami Regulaminu, a w ramach tego zastrzega sobie prawo do wzywania oferentów celem udzielenia dodatkowych informacji, wyjaśnienia wątpliwości czy też przedstawienia dokumentów związanych z treścią złożonej Oferty. Odmowa oferenta może powodować nierozpatrzenie złożonej przez niego Oferty;
  4. przygotowuje listę Ofert według wysokości oferowanych w nich cen od najwyższej do najniższej, z zastrzeżeniem że złożenie najkorzystniejszej cenowo Oferty nie jest równoznaczne z wyborem tej Oferty przez Stocznię i nie daje podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony oferentów w szczególności do kierowania wobec Stoczni żądania zawarcia umowy;
  5. zawiadamia oferentów, których Oferty zostały zakwalifikowane w sprawie postanowień warunkowej umowy przeniesienia praw do Przedmiotu postępowania, podając miejsce i termin oraz godzinę jego rozpoczęcia;
  6. zawiadamia oferentów, których Oferty nie zostały zakwalifikowane w sprawie postanowień warunkowej umowy przeniesienia praw do Przedmiotu postępowania, oraz przystępuje do dokonywania zwrotu wniesionego przez nich wadium.
 2. Negocjacje w sprawie postanowień warunkowej umowy przeniesienia praw do Przedmiotu będą prowadzone na poniższych zasadach:
 1. rozpoczęcie negocjacji nastąpi bez względu na liczbę oferentów, którzy przystąpią do negocjacji;
 2. negocjacje prowadzone będą z osobami należycie umocowanymi do reprezentacji oferenta. Przed rozpoczęciem negocjacji każdy uczestnik zobowiązany jest przedłożyć Stoczni dowód osobisty lub paszport, a w przypadku udziału w postępowaniu przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentacji oferenta;
 3. negocjacje obejmują wszystkie postanowienia warunkowej umowy przeniesienia praw do Przedmiotu postępowania, z zastrzeżeniem, że umowa przeniesienia praw do Przedmiotu postępowania zawierać będzie poniższe istotne postanowienia umowne:
 1. terminem płatności ceny nabycia będzie data zawarcia umowy,
 2. termin wydania Przedmiotu postępowanie będzie nie krótszy niż 90 a nie dłuższy niż 120 dni od daty zawarcia umowy,
 3. nabywca Przedmiotu postępowania zobowiązany będzie do nieprowadzenia na nabytym terenie ani osobiście, ani poprzez podmiot powiązany z oferentem lub zależny albo dominujący w stosunku do oferenta w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, ani przez podmiot, który będzie korzystał z terenu Przedmiotu postępowania na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, działalności objętej podklasą Polskiej Klasyfikacji Działalności o kodzie 33.15.Z konkurencyjnej wobec Stoczni.

Podstawą do prowadzenia negocjacji będzie Oferta. W toku negocjacji oferent nie może oferować Stoczni warunków gorszych niż te, które zaproponował w Ofercie;

 1. prowadzone negocjacje traktowane będą jak informacje poufne Stoczni. Oferenci zobowiązani są do zachowania w tajemnicy w szczególności przebiegu rozmów, ich treści oraz oferowanych w trakcie negocjacji warunków nabycia Przedmiotu postępowania. W przypadku naruszenia tego obowiązku Stocznia uprawniona jest do jednostronnego zakończenia negocjacji i żądania od oferenta kary umownej w wysokości 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 2. po zakończeniu negocjacji z ostatnim z oferentów Stocznia, nie później niż w terminie 7 dni, poinformuje każdego z nich o zakończeniu negocjacji oraz przystąpi do dokonywania zwrotu wadium wniesionego przez tych oferentów, z którym nie zostało uzgodnione zawarcie warunkowej umowy przeniesienia praw do Przedmiotu postępowania.
 1. W żadnym wypadku zakończenie negocjacji ani złożenie w ramach negocjacji najkorzystniejszej oferty nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony oferentów, w szczególności do kierowania wobec Stoczni żądania zawarcia umowy.
 2. Przebieg postępowania Stocznia udokumentuje za pomocą protokołu, w treści, którego odnotuje w szczególności:
  1. ilość złożonych Ofert;
  2. oznaczenie oferentów wraz z oferowaną przez nich w Ofercie ceną;
  3. niezgodności Oferty z Regulaminem, ze wskazaniem niezgodności;
  4. listę Ofert podlegających ocenie ułożoną od najbardziej korzystnej oferty do najmniej korzystnej;
  5. wskazanie oferentów zaproszonych do negocjacji;
  6. wskazanie miejsca, daty i godziny negocjacji oraz informację o przekazaniu tej informacji wybranym oferentom;
  7. obecność lub jej brak zaproszonych oferentów na rozpoczęciu negocjacji.

 

Zastrzeżenia Stoczni

 1. Stocznia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn, o czym poinformuje znanych sobie oferentów oraz na swoich stronach internetowych. Z tego tytułu nie będzie przysługiwało oferentom żadne roszczenie wobec Stoczni, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy.
 2. Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, odstąpienia od jego prowadzenia, powtórzenia w części lub w całości, wstrzymania lub zakończenia postępowania, zmiany miejsca i terminu jego przeprowadzenia, na każdym jego etapie, w każdym przypadku bez konieczności podawania przyczyny, o czym poinformuje znanych sobie oferentów oraz na swoich stronach internetowych. Z tego tytułu oferentom nie będzie przysługiwało żadne roszczenie wobec Stoczni.
 3. Stocznia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny, o czym poinformuje znanych sobie oferentów oraz na swoich stronach internetowych. W przypadku wprowadzenia zmian oferentom nie będzie przysługiwało żadne roszczenie odszkodowawcze wobec Stoczni.<