BIP

BIP

  1. Spółka działa pod firmą: Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” Spółka Akcyjna.

  2. Spółka może używać skrótu firmy: Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

  3. Spółka w obrocie zagranicznym może dodatkowo używać tłumaczenia firmy na języki obce.

  4. Siedzibą Spółki jest miasto Szczecin.

  5. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia”, a następnie została połączona w trybie art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h. ze spółką Morska Stocznia Remontowa Spółka Akcyjna (dalej: „MSR”) poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku MSR (dalej: „Połączenie”).

  6. Do Spółki mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, ze zm.), ustawy z dnia 7.10.1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP (Dz.U. Nr 83, poz. 932, ze zm.), ustawy z dnia 15.09. 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.).

  7. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.