Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż ruchomości: Żuraw gąsienicowy prod. Takraf (d.NRD), typ RDK 200

2021.03.24

 Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż ruchomości:

Żuraw gąsienicowy prod. Takraf (d.NRD), typ RDK 200

CENA WYWOŁAWCZA

42 000 zł (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące 00/100) netto + należny podatek VAT.

Przedmiot postępowania przetargowego

Przedmiot postępowania stanowi prawo własności żurawia gąsienicowego prod. Takraf (d.NRD) typ RDK 200 zwany dalej „Przedmiotem Postępowania

 

1.      Opis techniczny:

            - rok budowy                          1988

            - masa własna do transportu  31,8 ton

            - udźwig                                 22 tony

            - wysięg                                  29,7 m

            - konstrukcja urządzenia        samojezdny    

            - rodzaj podwozia                  gąsienicowe

            - rodzaj napędu                      pneumatyczny, hydrauliczny

           

            Żuraw gąsienicowy posiada aktualny przegląd techniczny.

 

2.      Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA

 1. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Leszek Gładysz - Dyrektor Handlowy, tel. 518 275 407 w sprawie procedowania postępowania,

- Jarosław Włodarczak - Dyrektor Techniczny, tel. 728 576 350 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania.

 1. Przedmiot postępowania zostanie udostępniony celem przeprowadzenia oględzin dla osób zainteresowanych w dniach 29.03.2021 – 15.04.2021, w godz. od 09:00 do 13:00.

Oględziny w Szczecinie przy ulicy Brdowskiej 12.

 

Forma przeprowadzenia przetargu

 1. Przetarg zostanie przeprowadzony w jednoetapowym postępowaniu jako przetarg pisemny nieograniczony.

Termin i miejsce składania i otwarcia Ofert

 1. Oferty należy składać w formie elektronicznej (mailowo) na adres: przetargi@msrgryfia.pl bądź pisemnej w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 16.04.2021 r. do godziny 10:00.
 2. W przypadku przesyłania Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich datą złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Stoczni.
 3. Przedstawienie złożonych Ofert odbędzie się w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, (Wyspa Górno-Okrętowa), w dniu 16.04.2021 r. o godzinie 12:00.
 4. Oceny złożonych ofert dokona Stała Komisja Przetargowa.

Warunki uczestnictwa w postępowaniu

 1. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest terminowe złożenie Oferty spełniającej warunki określone w niniejszym ogłoszeniu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  1. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Stoczni,
  2. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
  3. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. 1), 2), powyżej,
  4. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
 3. Całkowity koszt przygotowania i złożenia Oferty, w tym uzyskania wymaganych dokumentów, oraz całkowity koszt uczestnictwa w postępowaniu, w tym oględzin Przedmiotu postępowania, obciąża wyłącznie oferentów i w żadnym przypadku nie będzie podlegał zwrotowi przez Stocznię.

Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta powinna  zawierać:
  1. imię, nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) oraz dane kontaktowe oferenta;
  2. datę sporządzenia Oferty;
  3. cenę netto (cena powinna być jednoznacznie określona kwotowo w złotych, bez podawania przedziału wartości, nie może być obarczona żadnymi uwarunkowaniami);
  4. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich danych dotyczących postępowania i procesu zbywania Przedmiotu postępowania oraz wszelkich danych dotyczących Stoczni uzyskanych w związku z postępowaniem;
  5. oświadczenie o związaniu Ofertą przez okres minimum 30 dni od dnia otwarcia Oferty;
  6. w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia postępowania, a na wypadek wyboru złożonej przez tę osobę oferty również w zakresie niezbędnym dla zawarcia umowy zbycia praw do Przedmiotu postępowania wraz z kopią dowodu osobistego lub paszportu tej osoby;
  7. wskazanie numeru REGON, KRS, lub NIP oferenta.
 2. Oferta złożona w siedzibie stoczni musi być złożona w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią bez jej otwarcia oraz uniemożliwiający otwarcie i zamknięcie koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu. Na kopercie należy umieścić adnotację o treści: „Oferta w sprawie nabycia prawa własności Żurawia gąsienicowego prod. Takraf. Nie otwierać przed godz. 12:00, 16.04.2021”.
 3. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną i należycie umocowaną do reprezentowania oferenta, tj. do podpisania i złożenia Oferty, a wszystkie strony Oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
 4. Wszelkie oświadczenia oferenci przedstawiają w oryginałach, a dokumenty w oryginałach lub poświadczonych za zgodność przez upoważnione osoby kopiach (odpisach). Pełnomocnictwa należy przedstawiać w oryginale.
 5. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim, a ilekroć oferent przedkładał będzie jakikolwiek dokument – a w szczególności zaświadczenie, pełnomocnictwo, umowę lub oświadczenie – sporządzony w języku innym niż polski, dołączy do takiego dokumentu jego tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego.
 6. Oferta nie może być zmieniona po terminie wyznaczonym na składanie Ofert.
 7. Oferent może złożyć tylko jedną Ofertę.
 8. Złożenie Oferty niekompletnej lub niedołączenie do Oferty dokumentów wskazanych w niniejszym ogłoszeniu może skutkować pozostawieniem Oferty bez rozpatrzenia.
 9. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana, chyba że będzie to jedyna Oferta, wówczas Stocznia jest upoważniona, ale nie zobowiązana ją przyjąć ze skutkiem dla oferenta.
 10. Przed upływem terminu składania Ofert każdy z oferentów uprawniony jest do wycofania Oferty lub do jej zmiany. Do zmiany lub wycofania Oferty stosuje się odpowiednio zasady dotyczące składania Ofert z tym zastrzeżeniem, że na kopercie bądź w mailu z oświadczeniem o zmianie lub wycofaniu Oferty dokonuje się dodatkowej adnotacji o treści odpowiednio „Wycofanie oferty” albo „Zmiana oferty”.

Postępowanie przetargowe

 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w postępowaniu jednoetapowym:

Komisja przetargowa o której mowa w punkcie 9:

   1. dokonuje przedstawienia złożonych Ofert;
   2. po przedstawieniu Ofert dokonuje ich weryfikacji pod kątem zgodności z wymogami określonymi w niniejszym ogłoszeniu, a w ramach tego zastrzega sobie prawo do wzywania oferentów celem udzielenia dodatkowych informacji, wyjaśnienia wątpliwości czy też przedstawienia dokumentów związanych z treścią złożonej Oferty. Odmowa oferenta może powodować nierozpatrzenie złożonej przez niego Oferty;
 1. Przebieg postępowania Komisja udokumentuje za pomocą protokołu, w treści którego odnotuje w szczególności:
  1. liczbę złożonych Ofert;
  2. oznaczenie oferentów wraz ze złożoną przez nich w Ofercie ceną;
  3. niezgodności Oferty z Regulaminem, ze wskazaniem niezgodności;
  4. listę Ofert podlegających ocenie;
  5. wskazanie oferenta, którego Oferta została uznana za najkorzystniejszą;

Po zakończeniu postępowania przetargowego Stocznia, nie później niż w terminie 7 dni, poinformuje każdego z oferentów o zakończeniu i wynikach przetargu.

Zastrzeżenia Stoczni

 1. Stocznia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn, o czym poinformuje znanych sobie oferentów oraz na swoich stronach internetowych. Z tego tytułu nie będzie przysługiwało oferentom żadne roszczenie wobec Stoczni, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub roszczenie odszkodowawcze.
 2. Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, odstąpienia od jego prowadzenia, powtórzenia w części lub w całości, wstrzymania lub zakończenia postępowania, zmiany miejsca i terminu jego przeprowadzenia, w każdym przypadku bez konieczności podawania przyczyny, o czym poinformuje znanych sobie oferentów oraz na swoich stronach internetowych. Z tego tytułu oferentom nie będzie przysługiwało żadne roszczenie wobec Stoczni.
 3. Stocznia zastrzega sobie prawo zmiany podanych w ogłoszeniu wymogów i zasad postępowania przetargowego w trakcie jego trwania, bez podania przyczyny, o czym poinformuje znanych sobie oferentów oraz na swoich stronach internetowych. W przypadku wprowadzenia zmian oferentom nie będzie przysługiwało żadne roszczenie odszkodowawcze wobec Stoczni.
 4. Stocznia zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do swobodnego wyboru Oferty oraz do niedokonania wyboru żadnej Oferty bez podania przyczyny i z tego tytułu oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Stoczni, w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub roszczenie odszkodowawcze.
 5. Złożenie najkorzystniejszej Oferty nie jest równoznaczne z wyborem tej Oferty przez Stocznię i nie daje podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony oferentów.
 6. Stocznia zastrzega sobie wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

Zawarcie umowy

 1. Stocznia, w terminie 7 dni od dnia wysłania informacji o zakończeniu postępowania przetargowego, poinformuje oferenta, którego oferta została wybrana przez Stocznię, o dacie zawarcia umowy, oraz miejsca, w którym umowa zostanie zawarta.
 2. Zapłata pełnej ceny nastąpi najpóźniej w dniu zawarcia umowy na rachunek bankowy Stoczni o numerze 13 1240 3914 1111 0000 3087 5364 prowadzony w PEKAO SA O/Szczecin
 3. Całkowity i wszelki koszt związany z zawarciem umowy,  ciąży na oferencie, w tym w szczególności – o ile zaistnieje taka konieczność – zapłata należnego podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat sądowych, etc.
 4. Wydanie Przedmiotu postępowania przez Stocznię nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy przenoszącej  prawo własności Przedmiotu postępowania. Koszt transportu Przedmiotu postępowania z siedziby Stoczni do siedziby miejsca wybranego przez oferenta obciążał będzie tego oferenta.