BIP

Przedmiot działalności spółki

Udostępniono dnia: 2014.06.26

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z)
 2. Produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z)
 3. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z)
 4. Pozostałe drukowanie (18.12.Z)
 5. Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (24.54.A)
 6. Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B)
 7. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z)
 8. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (25.29.Z)
 9. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z)
 10. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z)
 11. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)
 12. Produkcja pojemników metalowych (25.91.Z)
 13. Produkcja statków i konstrukcji pływających (30.11.Z)
 14. Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych (30.12.Z)
 15. Produkcja pozostałych mebli (31.09.Z)
 16. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z)
 17. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)
 18. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z)
 19. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)
 20. Naprawa i konserwacja statków i łodzi (33.15.Z)
 21. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z)
 22. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
 23. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z)
 24. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)
 25. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)
 26. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
 27. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)
 28. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)
 29. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z)
 30. Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z)
 31. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z)
 32. Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z)
 33. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)
 34. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)
 35. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)
 36. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7)
 37. Transport drogowy towarów (49.41.Z)
 38. Transport morski i przybrzeżny pasażerski (50.10.Z)
 39. Transport morski i przybrzeżny towarów (50.20.Z)
 40. Transport wodny śródlądowy pasażerski (50.30.Z)
 41. Transport wodny śródlądowy towarów (50.40.Z)
 42. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A)
 43. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
 44. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
 45. Działalność usługowa wspomagająca transport morski (52.22.A)
 46. Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (52.22.B)
 47. Przeładunek towarów w portach morskich (52.24.A)
 48. Przeładunek towarów w portach śródlądowych (52.24.B)
 49. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C)
 50. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)
 51. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
 52. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
 53. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
 54. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
 55. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)
 56. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (77.34.Z)
 57. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
 58. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
 59. Działalność archiwów (91.01.B)
 60. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)
 61. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z)
 62. Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego (95.24.Z)