BIP

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Morskiej Stoczni Remontowej

Udostępniono dnia: 2022.05.25

Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 K.s.h. oraz § 28 ust. 1 i § 30 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 09 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, w siedzibie spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A., piętro 10, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 rok, a także Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2021 rok.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.

11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Udostępniono dnia: 2020.10.01

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DEMATERIALIZACJI AKCJI

Udostępniono dnia: 2020.10.01

Wszyscy akcjonariusze Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. proszeni są do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.  Dematerializacja będzie polegać na zniesieniu dokumentowej (tj. papierowej) formy akcji przy jednoczesnym ich ewidencjonowaniu w systemie elektronicznym. Zdematerializowane akcje będą ewidencjonowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tj. Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na stronie internetowej www.msrgryfia.pl w BIP (link na dole strony) zakładka „Komunikacja z Akcjonariuszami” znajdują się KWESTIONARIUSZE ZGŁOSZENIA AKCJONARIUSZA (osoba fizyczna, osoba prawna). Proszę pobrać, wydrukować, wypełnić i zgłosić się z niniejszym drukiem, odcinkiem zbiorowym akcji, dokumentem tożsamości do Spółki na umówiony telefonicznie termin.

Z uwagi na sytuację związaną z ogłoszonym stanem epidemiologicznym, prosimy przed przyjściem o wcześniejsze umówienie się telefoniczne:

- w Szczecinie, ul. Brdowska 12 – Biuro Zarządu

pod numerem telefonu: 91 42 42 677, 91 42 42 303.

Z uwagi na wymogi sanitarne akcjonariusze proszeni są o przestrzeganie terminów umówionych wizyt oraz posiadanie maseczki ochronnej. 

PEŁNOMOCNICTWO OD AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

Udostępniono dnia: 2020.10.01

PEŁNOMOCNICTWO OD AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

WYBÓR PODMIOTU PROWADZĄCEGO REJESTR AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Udostępniono dnia: 2020.09.30

Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 września 2020 roku dokonało wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA AKCJONARIUSZA, WARIANT DLA OSÓB PRAWNYCH

Udostępniono dnia: 2020.09.30

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA AKCJONARIUSZA, WARIANT DLA OSÓB PRAWNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO KWESTIONARIUSZA DLA OSÓB PRAWNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO KWESTIONARIUSZA DLA OSÓB PRAWNYCH

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA AKCJONARIUSZA, WARIANT DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Udostępniono dnia: 2020.09.30

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA AKCJONARIUSZA, WARIANT DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO KWESTIONARIUSZA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO KWESTIONARIUSZA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

WZÓR KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIA AKCJONARIUSZA, WARIANT DLA OSÓB FIZYCZNYCH

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

Udostępniono dnia: 2017.12.01

Poniżej przedstawiamy informacje dla akcjonariuszy.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 83.419.540,00 (osiemdziesiąt trzy miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści) złotych i dzieli się na 8.341.954 (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, emitowanych w seriach:

1)      3.100.000 (słownie: trzy miliony sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 003 100 000;

2)      2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 002 000 000;

3)      756.494 (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii C o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 000 756 494;

4)      2.485.460 (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji imiennych serii D o numerach od nr D 000 000 001 do nr D 002 485 460.