BIP

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

Udostępniono dnia: 2017.12.01

Poniżej przedstawiamy informacje dla akcjonariuszy.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 83.419.540,00 (osiemdziesiąt trzy miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści) złotych i dzieli się na 8.341.954 (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, emitowanych w seriach:

1)      3.100.000 (słownie: trzy miliony sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 003 100 000;

2)      2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 002 000 000;

3)      756.494 (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii C o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 000 756 494;

4)      2.485.460 (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji imiennych serii D o numerach od nr D 000 000 001 do nr D 002 485 460.