BIP

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Morskiej Stoczni Remontowej

Udostępniono dnia: 2022.05.25

Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 K.s.h. oraz § 28 ust. 1 i § 30 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 09 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, w siedzibie spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A., piętro 10, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 rok, a także Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2021 rok.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.

11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Morskiej Stoczni Remontowej

Udostępniono dnia: 2021.06.11

Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 K.s.h. oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, w siedzibie spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A., piętro 10, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z  oceny Sprawozdania Finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020, a także Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2020 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
 10.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Morskiej Stoczni Remontowej

Udostępniono dnia: 2021.06.11

Zmiana porządku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

zwołanego na dzień 16 czerwca 2021 r.

 

Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12,
71-700 Szczecin, działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 K.s.h., ogłasza zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2021 r. o godz. 9.00

w siedzibie spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, piętro 10, wprowadzoną na żądanie Akcjonariusza - Funduszu Rozwoju Spółek S.A. polegającą na przyjęciu dodatkowych punktów porządku obrad poprzez dodanie po dotychczasowym pkt 6) nowego pkt 7) w następującym brzmieniu: „7) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu MSR GRYFIA, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami” oraz nowego pkt 8) w następującym brzmieniu: „8) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian postanowień Statutu Spółki.”.

W związku z powyższym, nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Morską Stocznię Remontową „Gryfia” S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych - działek o oznaczeniu geodezyjnym nr 244, nr 245/5, nr 246, nr 7, nr 9,  położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza wraz z prawem własności posadowionych na nich zabudowań.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu MSR GRYFIA, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian postanowień Statutu Spółki.
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z pkt. 8 porządku obrad, przedmiotem będą następujące zmiany Statutu Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.:

1. W § 221 w ust. 1 w pkt 7 dodany zostaje ppkt ”k” w następującym brzmieniu:

„k) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.”.

2. W § 23 w ust. 1 skreśla się pkt 29.

Dotychczasowa treść:

„29) określenie regulaminu, o którym mowa w § 341 ust. 10 Statutu Spółki.”.

3. W § 341 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w rozłącznych przypadkach, gdy:

a) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how,

b) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym Spółki na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,

c) przeniesienie tytułu prawnego do składnika aktywa trwałego, w tym jego zbycie, przy zachowaniu reguł racjonalnej gospodarki i ustalonych metod i cen transferowych, następuje na rzecz spółki dominującej lub spółki zależnej lub spółki powiązanej, w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, a transakcja taka nie stanowi przypadku niedozwolonej pomocy publicznej,

d) istnieje zagrożenie szybkiej i trwałej utraty wartości składnika,

e) w okresie 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających zamiar zbycia składnika aktywów trwałych w tym trybie, dwa kolejne przetargi lub aukcje zorganizowane przez Spółkę nie zakończyły się jego zbyciem,

f) zachodzi uzasadniony interesem ekonomicznym Spółki i stwierdzony uchwałą Zarządu Spółki (wraz z uzasadnieniem) inny przypadek niż wymieniony w ppkt a)-e).

Zbycie składników aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji wymaga uchwały organu Spółki wyrażającego zgodę na rozporządzanie nimi, przy czym nie wymaga zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia zbycie składników aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, o ile wartość rynkowa tych składników nie przekracza wartości wskazanych w ust. 1 pkt 1.”.

Dotychczasowa treść:

„2)Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:

a)  przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Walnego Zgromadzenia,

b)  zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym Spółki na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,

c)  przeniesienie tytułu prawnego do składnika aktywa trwałego, w tym jego zbycie, przy zachowaniu reguł racjonalnej gospodarki i ustalonych metod i cen transferowych, następuje na rzecz spółki dominującej lub spółki zależnej lub spółki powiązanej, w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, a transakcja taka nie stanowi przypadku niedozwolonej pomocy publicznej.”.

5. W § 341 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„9) przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.”.

Dotychczasowa treść:

„9) przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.”.

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Udostępniono dnia: 2020.12.04

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin (dalej jako: „Spółka”) W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji Spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki: przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu:

91/ 42 42 677 lub 91/ 42 42 303.

Z poważaniem

Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

Pierwsze ogłoszenie

Drugie ogłoszenie

Trzecie ogłoszenie

Czwarte ogłoszenie

Piąte ogłoszenie

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Udostępniono dnia: 2020.10.01

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DEMATERIALIZACJI AKCJI

Udostępniono dnia: 2020.10.01

Wszyscy akcjonariusze Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. proszeni są do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.  Dematerializacja będzie polegać na zniesieniu dokumentowej (tj. papierowej) formy akcji przy jednoczesnym ich ewidencjonowaniu w systemie elektronicznym. Zdematerializowane akcje będą ewidencjonowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tj. Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na stronie internetowej www.msrgryfia.pl w BIP (link na dole strony) zakładka „Komunikacja z Akcjonariuszami” znajdują się KWESTIONARIUSZE ZGŁOSZENIA AKCJONARIUSZA (osoba fizyczna, osoba prawna). Proszę pobrać, wydrukować, wypełnić i zgłosić się z niniejszym drukiem, odcinkiem zbiorowym akcji, dokumentem tożsamości do Spółki na umówiony telefonicznie termin.

Z uwagi na sytuację związaną z ogłoszonym stanem epidemiologicznym, prosimy przed przyjściem o wcześniejsze umówienie się telefoniczne:

- w Szczecinie, ul. Brdowska 12 – Biuro Zarządu

pod numerem telefonu: 91 42 42 677, 91 42 42 303.

Z uwagi na wymogi sanitarne akcjonariusze proszeni są o przestrzeganie terminów umówionych wizyt oraz posiadanie maseczki ochronnej. 

PEŁNOMOCNICTWO OD AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

Udostępniono dnia: 2020.10.01

PEŁNOMOCNICTWO OD AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

WYBÓR PODMIOTU PROWADZĄCEGO REJESTR AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Udostępniono dnia: 2020.09.30

Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 września 2020 roku dokonało wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA AKCJONARIUSZA, WARIANT DLA OSÓB PRAWNYCH

Udostępniono dnia: 2020.09.30

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA AKCJONARIUSZA, WARIANT DLA OSÓB PRAWNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO KWESTIONARIUSZA DLA OSÓB PRAWNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO KWESTIONARIUSZA DLA OSÓB PRAWNYCH

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA AKCJONARIUSZA, WARIANT DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Udostępniono dnia: 2020.09.30

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA AKCJONARIUSZA, WARIANT DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO KWESTIONARIUSZA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO KWESTIONARIUSZA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

WZÓR KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIA AKCJONARIUSZA, WARIANT DLA OSÓB FIZYCZNYCH

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

Udostępniono dnia: 2017.12.01

Poniżej przedstawiamy informacje dla akcjonariuszy.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 83.419.540,00 (osiemdziesiąt trzy miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści) złotych i dzieli się na 8.341.954 (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, emitowanych w seriach:

1)      3.100.000 (słownie: trzy miliony sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 003 100 000;

2)      2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 002 000 000;

3)      756.494 (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii C o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 000 756 494;

4)      2.485.460 (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji imiennych serii D o numerach od nr D 000 000 001 do nr D 002 485 460.