BIP

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., 23 maja 2024 r

Udostępniono dnia: 2024.05.09

Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 K.s.h. oraz § 28 ust. 1 i § 30 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 maja 2024 r. o godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., które odbędzie się w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, Sala konferencyjna piętro II, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, zawierającego również: Sprawozdanie z działalności Zarządu jako organu Spółki oraz informacje o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.
 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zaciągnięcia zobowiązań i udzielenie zabezpieczeń o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki a wynikających z Aneksu nr 1 do umowy z dnia 12 czerwca 2023 r.  z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadze-nie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

Udostępniono dnia: 2023.11.27

Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 k.s.h. w zw. z § 28 ust. 1, 33 pkt 8) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadze-nie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., które odbędzie się w Warszawie przy ul. Książęcej 4, w siedzibie spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A., z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawar-cie:
1) przyrzeczonej umowy dotyczącej nabycia przez Spółkę nieruchomości znajdujących się na Wyspie Ostrów Brdowski, w wykonaniu umowy przedwstępnej warunkowej z dnia 20.07.2023 r. Rep. A nr 6663/2023, oraz na ustanowienie służebności wskazanych w po-wyższej umowie przedwstępnej, a także podjęcie czynności w celu realizacji tej umowy,
2) przyrzeczonej umowy dzierżawy, tzw. Terenu Przydokowego, w wykonaniu przedwstępnej umowy dzierżawy z dnia 20.07.2023 r., a także podjęcia czynności w celu realizacji tej umowy.
7.Wolne Wnioski.
8.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

Udostępniono dnia: 2023.07.11

Zmiana porządku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

zwołanego na dzień 18 lipca 2023 r.

Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin (dalej: Spółka), działając na postawie art. 401 § 1 i 2, ogłasza zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 lipca 2023 r. o godz. 10.00 w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12 (w budynku administracyjnym), wprowadzoną na żądanie Akcjonariusza polegającego na przyjęciu dodatkowego punktu porządku obrad poprzez dodanie po dotychczasowym pkt. 6 nowego pkt. 7 o treści jak niżej.

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań i udzielenie zabezpieczeń o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki a wynikających z zawarcia umowy z Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zgody na zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy dotyczącej nabycia przez Spółkę nieruchomości znajdujących się na Wyspie Ostrów Brdowski, stanowiących nabrzeża o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania Spółki, oraz na ustanowienie służebności wskazanych w powyższej umowie przedwstępnej, a także podjęcie czynności w celu realizacji tych umów z zastrzeżeniem, że zawarcie umowy przyrzeczonej wymagać będzie odrębnej zgody Walnego Zgromadzenia Spółki,
 2. zgody na zawarcie przedwstępnej umowy dzierżawy gruntów, tzw. Terenu Przydokowego, a także podjęcia czynności w celu realizacji tej umowy z zastrzeżeniem, że zawarcie umowy przyrzeczonej wymagać będzie odrębnej zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.
 1. Wolne Wnioski.
 2. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

Udostępniono dnia: 2023.04.12

Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 K.s.h. oraz § 28 ust. 1 i § 30 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, w siedzibie spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A., piętro 10, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 rok, a także Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2022 rok.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, zawierającego również: Sprawozdanie z działalności Zarządu jako organu Spółki oraz informacje o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia kapitału zapasowego z tytułu przeksięgowań z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
 12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MORSKIEJ STOCZNI REMONTOWEJ „GRYFIA” S.A

Udostępniono dnia: 2022.12.14

Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12,          71-700 Szczecin, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 k.s.h. w zw. z § 28 ust. 1, § 30, § 33 pkt 6), § 33 pkt 8, § 33 pkt 10, § 33 pkt 26, § 341 ust. 1 pkt 2 ppkt a) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, w siedzibie spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A., piętro 10, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w kwocie przekraczającej 10,2 mln złotych – zawarcie aneksu nr 2 do Kontraktu Nr: BIZM/34/2020 zawartego przez Spółkę 14 września 2020 r. z Funduszem Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie i Stocznią Szczecińską „Wulkan” spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz wyrażenie zgody na ustanowienie przez Zarząd Spółki wszelkich zabezpieczeń związanych z zawarciem aneksu nr 2 do Kontraktu, w tym hipotek na nieruchomościach.
 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w kwocie przekraczającej 10,2 mln złotych – zawarcia ze spółką Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie porozumienia w sprawie wcześniejszej spłaty pożyczek .
 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w kwocie przekraczającej 10,2 mln złotych – zawarcie Umowy pożyczki ze spółką Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wyrażenie zgody na ustanowienie przez Zarząd Spółki wszelkich zabezpieczeń niezbędnych do zaciągnięcia pożyczki.
 9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie Umowy Inwestycyjnej zawartej przez Spółkę 14 września 2020 r. z Funduszem Rozwoju Spółek S.A.
 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Umowy Leasingu zawartej w dniu 17 grudnia 2020 r. pomiędzy Spółką a Funduszem Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie .
 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w kwocie przekraczającej 10,2 mln złotych – zawarcie Umowy z Wykonawcą w przedmiocie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie”.
 12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w kwocie przekraczającej 10,2 mln złotych - zawarcie Umowy Dzierżawy Nieruchomości przez Spółkę z Mars Finance 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia przez Spółkę udziałów spółki „Zakład Recyklingu Statków Szczecin” Sp. z o.o.
 14. Wolne Wnioski.
 15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A

Udostępniono dnia: 2022.11.28

Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin, działając na podstawie art. 400 § 1 k.s.h. w zw. z § 28 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 09.12.2022 r. o godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, w siedzibie spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A., piętro 10, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu MSR Gryfia S.A.
 7. Ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej MSR Gryfia S.A.
 8. Ustalenia zasad zawierania z członkami Zarządu MSR Gryfia S.A. umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania spółką MSR Gryfia S.A.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

Udostępniono dnia: 2022.05.25

Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 K.s.h. oraz § 28 ust. 1 i § 30 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 09 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, w siedzibie spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A., piętro 10, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 rok, a także Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2021 rok.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.

11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Udostępniono dnia: 2020.10.01

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DEMATERIALIZACJI AKCJI

Udostępniono dnia: 2020.10.01

Wszyscy akcjonariusze Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. proszeni są do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.  Dematerializacja będzie polegać na zniesieniu dokumentowej (tj. papierowej) formy akcji przy jednoczesnym ich ewidencjonowaniu w systemie elektronicznym. Zdematerializowane akcje będą ewidencjonowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tj. Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na stronie internetowej www.msrgryfia.pl w BIP (link na dole strony) zakładka „Komunikacja z Akcjonariuszami” znajdują się KWESTIONARIUSZE ZGŁOSZENIA AKCJONARIUSZA (osoba fizyczna, osoba prawna). Proszę pobrać, wydrukować, wypełnić i zgłosić się z niniejszym drukiem, odcinkiem zbiorowym akcji, dokumentem tożsamości do Spółki na umówiony telefonicznie termin.

Z uwagi na sytuację związaną z ogłoszonym stanem epidemiologicznym, prosimy przed przyjściem o wcześniejsze umówienie się telefoniczne:

- w Szczecinie, ul. Brdowska 12 – Biuro Zarządu

pod numerem telefonu: 91 42 42 677, 91 42 42 303.

Z uwagi na wymogi sanitarne akcjonariusze proszeni są o przestrzeganie terminów umówionych wizyt oraz posiadanie maseczki ochronnej. 

PEŁNOMOCNICTWO OD AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

Udostępniono dnia: 2020.10.01

PEŁNOMOCNICTWO OD AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

WYBÓR PODMIOTU PROWADZĄCEGO REJESTR AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Udostępniono dnia: 2020.09.30

Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 września 2020 roku dokonało wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA AKCJONARIUSZA, WARIANT DLA OSÓB PRAWNYCH

Udostępniono dnia: 2020.09.30

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA AKCJONARIUSZA, WARIANT DLA OSÓB PRAWNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO KWESTIONARIUSZA DLA OSÓB PRAWNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO KWESTIONARIUSZA DLA OSÓB PRAWNYCH

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA AKCJONARIUSZA, WARIANT DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Udostępniono dnia: 2020.09.30

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA AKCJONARIUSZA, WARIANT DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO KWESTIONARIUSZA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO KWESTIONARIUSZA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

WZÓR KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIA AKCJONARIUSZA, WARIANT DLA OSÓB FIZYCZNYCH

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

Udostępniono dnia: 2017.12.01

Poniżej przedstawiamy informacje dla akcjonariuszy.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 83.419.540,00 (osiemdziesiąt trzy miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści) złotych i dzieli się na 8.341.954 (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, emitowanych w seriach:

1)      3.100.000 (słownie: trzy miliony sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 003 100 000;

2)      2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 002 000 000;

3)      756.494 (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii C o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 000 756 494;

4)      2.485.460 (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji imiennych serii D o numerach od nr D 000 000 001 do nr D 002 485 460.