BIP

Rozpoczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i sprzedaży prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza

Udostępniono dnia: 2020.11.27

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin

ogłasza

rozpoczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu

w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i sprzedaży prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza

 1. Przedmiot postępowania stanowią łącznie następujące nieruchomości i zabudowania:

 

Lp.

nr działki

powierzchnia w m2

Obręb

księga wieczysta

1.

 7

 9

4.817,00 m2

13.695,00 m2

326301_1.0013 Ognica 13

SZ1W/00008595/8

2.

244 

245/5 

4.504,00 m2

185.427,00 m2

326301_1.0014 Warszów 14

SZ1W/00009333/1

3.

246

2.022,00 m2

326301_1.0014 Warszów 14

SZ1W/00025607/1

 1. Cena wywoławcza Przedmiotu Postępowania wynosi 58.100.000,00 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto tysięcy) złotych netto w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
 2. Oferty, z adnotacją „Oferta na nabycie należącego do MSR Gryfia S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza. Nie otwierać przed 15.01.2021r., godz. 14.00”, należy składać w formie pisemnej w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w pokoju nr 212 w budynku administracyjnym, do dnia 15 stycznia 2021 r. do godziny 1200. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich datą złożenia oferty będzie moment jej wpływu do Stoczni.
 3. Kwota wadium w postępowaniu wynosi 5.810.000,00 (słownie: pięć milionów osiemset dziesięć tysięcy) złotych. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Stoczni o numerze 13 1240 3914 1111 0000 3087 5364 prowadzony w Bank Pekao S.A. I Oddział w Świnoujściu do terminu składania ofert.
 4. Oferta jest wiążąca przez okres 90 dni od dnia otwarcia oferty.
 5. Otwarcie oferty odbędzie się w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym, w dniu 15 stycznia 2021 r. o godzinie 1400.
 6. Szczegółowe informacje, postanowienia i zasady dotyczące postępowania i przedmiotu postępowania zawarte są w Regulaminie postępowania prowadzonego w przetargu w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i sprzedaży prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza oraz w dokumentacji przedmiotu postępowania.
 7. Regulamin postępowania jest zamieszczony na stronie internetowej Stoczni www.msrgryfia.pl oraz w biuletynie informacji publicznej. Dokumentacja przedmiotu postępowania znajduje się w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w pokoju nr 512 w budynku administracyjnym.
 8. Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie postępowania i przedmiotu postępowania jest Pan Jarosław Włodarczak, tel.: 728-576-350,
 9. Stocznia zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania, a także do zmiany niniejszego ogłoszenia i postanowień Regulaminu, jak również inne uprawnienia zastrzeżone w Regulaminie.

[Ogłoszenie uwzględnia zmiany wprowadzone:

 1. uchwałą nr  27/IX/20 Zarządu Spółki Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie podjętą w dniu 28 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i sprzedaży prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza oraz treści ogłoszenia o przetargu,
 2.  uchwałą nr 42/IX/20 Zarządu Spółki Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie podjętą w dniu 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i sprzedaży prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza oraz treści ogłoszenia o przetargu.]

Regulamin przetargu.

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż doku pływającego SSR – 1

Udostępniono dnia: 2020.11.12

Ogłoszenie uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Zarządu Spółki Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie. W sprawie zmiany regulaminu postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego w sprawie zbycia prawa własności Doku pływającego SSR-1.

 

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

Doku pływającego SSR – 1

 

I. CENA WYWOŁAWCZA

1 800 000 USD (słownie dolarów amerykańskich: jeden milion osiemset tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT .

II. WADIUM

90 000,00 USD (słownie dolarów amerykańskich: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100)

Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego” na konto o numerze PL 27 1240 3927 1787 0010 6695 7549

SWIFT PKOPPLPW

Zwrot wadium dla oferentów których oferta nie została wybrana nastąpi do dnia 23.12.2020r.

Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip.

III. Przedmiot postępowania przetargowego

 1. Przedmiot postępowania stanowi prawo własności Doku pływającego SSR- 1 zwanego dalej „Przedmiotem Postępowania

Opis techniczny:

Dok SSR- 1 to dok pływający skrzyniowy, o ciągłych basztach i sześciu pontonach dolnych po cztery zbiorniki balastowe każdy. Dok nie posiada własnego zasilania

długość całkowita                                         - 156,2 m,

długość pontonów wypornościowych        - 143,0m,                                                           szerokość zewnętrzna                                     - 33,2m,

szerokość między ławami                             - 26,0m,

wysokość całkowita                                     - 14,0 m,

wysokość od pokładu do pokładu baszty  - 10,5m,

wysokość kilbloków                                      - 1,2m

zanurzenie maksymalne                              -11,92m -7,2m powyżej kilbloków,                    

nośność                                                          - 7200 ton, ograniczona do 4500 ton,                

rok budowy                                                  - 1940.

 

 

Dok wyposażony jest w dwa żurawie o następujących parametrach:

-Żuraw dokowy nr 2

- Rok produkcji – 1963

- Nr fabryczny   - 7324 „Butters Bros”

- Udźwig            -  10 t

- Wysięg           -  7,6-21,3 m

- Numer Rej. TDT – TDT-81DC 442

- Żuraw dokowy nr 7

- Rok produkcji – 1988

- Nr fabryczny   - 10.399.00.99/98”Barleben””

- Udźwig            -  8/6,3 t

- Wysięg            – 20 m

- Numer Rej. TDT – TDT-81DC 448

Dok SSR-1 zarejestrowany jest w Polskim Rejestrze Statków pod numerem 650007 oraz w Rejestrze Urzędu Morskiego pod numerem UMS 0342. Aktualnie dok jest wyłączony z eksploatacji. Świadectwo klasy wygasło w dniu 30.03.2020r.

Przedmiot Postępowania nie jest wpisany ani nie został zgłoszony do wpisania do Rejestru Zabytków.

 1. Przedmiot Postępowania zlokalizowany jest w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin przy pirsie przy nabrzeżu Gdyńskim.
 2. Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2020 r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2.  Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu oraz wymagania formalne dotyczące oferty normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,

3.  Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 14.12.2020 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.12.2020r o godzinie 12.00 w siedzibie stoczni.

4.  Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

5.  W terminie składania ofert jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. W przypadku kilku oferentów złoży ofertę z tą samą najwyższą ceną przetarg wg uznania MSRG SA może być kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji zostaną powiadomieni pisemnie. W takim przypadku zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu aukcji

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

 1. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Leszek Gładysz - Dyrektor Handlowy, tel. 518 275 407 w sprawie procedowania postępowania.

- Jarosław Włodarczak - Dyrektor Techniczny, tel. 728 576350 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania.

VI. ZASTRZEŻENIA

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.

Regulamin przetargu.

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Promu Pasażersko-Samochodowego GRYFIA II

Udostępniono dnia: 2020.11.12

Ogłoszenie uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Zarządu Spółki Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą  Szczecinie. W sprawie zmiany Regulaminu postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego w sprawie zbycia prawa własności promu pasażersko-samochodowego „Gryfia II ”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

Promu Pasażersko-Samochodowego GRYFIA II

I. CENA WYWOŁAWCZA

400 000 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT .

II. WADIUM

20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100)

III. Przedmiot postępowania przetargowego

 1. Przedmiot postępowania stanowi prawo własności Promu Pasażersko- Samochodowego GRYFIA II. zwany dalej „Przedmiotem Postępowania

Opis techniczny:

długość całkowita                   - 57,69 m,                                                                                         szerokość                                    - 8,82 m,

wysokość boczna                    - 3,63 m,

zanurzenie                              – 2,70 m,

pojemność brutto                   -  496,47,00 ton, nośność 293,00 ton,

rok budowy                               - 1983/1992, Stocznia „GRYFIA” Szczecin,

napęd silnik spalinowy: dwa ZM PZL Wola 27H12A o mocy 618 kW,    # 212579; # 212554,

Dopuszczalna liczba pasażerów:  364 + 6 osób załogi,

Jednostka zbudowana z przeznaczeniem do przewozu osób w III rejonie żeglugi oraz samochodów. 

Średnia prędkość promu około 8,00 węzłów.

Zbudowany przez Stocznie „GRYFIA” w Szczecinie w 1983 r pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków i otrzymał klasę* s KM  3 DL 1 pr.

Jednostka posiadała Świadectwo Klasy wydane przez Polski Rejestr Statków # s-36488/14 z terminem ważności do dnia  2018-02-13 oraz

Kartę Bezpieczeństwa Nr 090/KB/SZC/14  Urzędu Morskiego Szczecin wydaną 2014-03-10 z terminem ważności do 2018-02-13.

 1. Prom GRYFIA II jest zacumowany przy Nabrzeżu Warszawskim w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.
 2. Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2020 r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2.  Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,12

3.  Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 14.12.2020 r. do godziny 10:00.

4.  Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

 1. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Leszek Gładysz - Dyrektor Handlowy, tel. 518 275 407 w sprawie procedowania postępowania.

- Jarosław Włodarczak - Dyrektor Techniczny, tel. 728 576350 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania.

 

Regulamin przetargu.

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Doku Pontonu pływającego PN - SSR –2

Udostępniono dnia: 2020.11.03

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

Doku Pontonu pływającego PN - SSR –2

 

I. CENA WYWOŁAWCZA

600 000 zł (słownie złotych: sześćset tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT .

II. WADIUM

30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100)

Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego” na rachunek bankowy Stoczni o numerze 13 1240 3914 1111 0000 3087 5364 prowadzony w PEKAO SA O/Szczecin. Zwrot wadium dla oferentów których oferta nie została wybrana nastąpi do dnia 10.12.2020r.

Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip.

III. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 1. Przedmiot postępowania stanowi prawo własności Doku Pontonu pływającego PN-SSR-2 zwanego dalej „Przedmiotem Postępowania

Opis techniczny:

 

Ponton Dokowy PN - SSR- 2 to ponton pływający skrzyniowy, o ażurowych basztach wykonanych z kształtowników. Nie posiada on własnego napędu, udźwigowienia ani zasilania.   Przeznaczony jest do współpracy z  podnośnikiem pontonu.     

      Podstawowe parametry Doku- Pontonu PN – SSR 2 to:

- długość całkowita wynosi 91,95m

- szerokość zewnętrzna 19,40m

- szerokość wewnętrzna 17,00m

- wysokość całkowita 8,70m

- wysokość pontonu 1,90m

- nośność 1550 ton

- ciężar 870,92 ton

Rok i miejsce budowy 1942 - Szczecin.

Dok –Ponton PN – SSR-2 zarejestrowany jest w PRS pod numerem 650008 i  posiadał Świadectwo Klasy wydane przez Polski Rejestr Statków Nr S-36192/12. Termin ważności tego świadectwa upłynął z dniem 2016-09-30.

Przedmiot postępowania został wpisany przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie do rejestru statków morskich pod numerem 0336.

Termin ważności Karty  Bezpieczeństwa Nr  528/KB/SZC/13  Urzędu Morskiego Szczecin upłynął 2016-09-29.

Przedmiot Postępowania nie jest wpisany ani nie został zgłoszony do wpisania do Rejestru Zabytków.

 1. Przedmiot Postępowania zlokalizowany jest w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.
 2. Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 01.12.2020 r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2.  Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu oraz wymagania formalne dotyczące oferty normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,

3.  Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 01.12.2020 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.12.2020r o godzinie 12.00 w siedzibie stoczni.

4.  Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

5.  W terminie składania ofert jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. W przypadku kilku oferentów, którzy złożą ofertę z tą samą najwyższą ceną, przetarg wg uznania MSRG SA może być kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji zostaną powiadomieni pisemnie. W takim przypadku zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu aukcji

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

 1. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Leszek Gładysz - Dyrektor Handlowy, tel. 518 275 407 w sprawie procedowania postępowania.

- Jarosław Włodarczak - Dyrektor Techniczny, tel. 728 576350 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania.

VI. ZASTRZEŻENIA

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.

Regulamin przetargu.

 

 

Odsprzedaż stanów magazynowych

Udostępniono dnia: 2020.07.09

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

oferuje do odsprzedaży materiały stanowiące zapasy magazynowe.

Załącznikiem do oferty jest wykaz materiałów z podanymi cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT 23%.

Podane ceny, w zależności od wielkości zakupu podlegają negocjacjom.

Załączona oferta może być rozszerzona o inne pozycje materiałowe.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wycofania niektórych pozycji z oferty sprzedaży bez podania przyczyn.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie ofert pocztą elektroniczną na adres : przetargi@msrgryfia.pl

Kontakt telefoniczny w sprawie ofert zakupu:

Pan Waldemar Grzegorczyk tel. 91 42 42 223 lub 660 777 165  Pon.- Pt.  w godz. od 8.00 do 15.00

Pan Piotr Stefaniuk tel. 91 42 42 277  Pon.- Pt.  w godz. od 8.00 do 15.00

Stany magazynowe

Załączniki:

Zapasy magazynowe udostępnione do sprzedaży 03 07 2020 [POBIERZ]

 

 

Podnośnik samochodowy 12t

Udostępniono dnia: 2019.05.16

Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" S.A., oferuje do sprzedaży:

Podnośnik samochodowy 12 t, rok prod. 1976, nr inw. SZ64101622

 

Osobą upoważnioną ze strony Sprzedającego do prowadzenia wszelkich spraw związanych z ofertą jest Specjalista ds. technicznych Pan Roman Maciak tel. 91 42 42 284 lub 660 777 215 w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00, e-mail: roman.maciak@msrgryfia.pl. Ostateczny termin składania ofert: 31.05.2019 r.

 

Najem budynku SB-42A w Świnoujściu

Udostępniono dnia: 2018.04.12

Morska Stocznia Remontowa ”Gryfia” S.A. zaprasza do składania  ofert najmu całego budynku SB-42A  lub pomieszczeń w tym budynku przy ulicy Ludzi Morza 16, 72-602 Świnoujście.

Charakterystyka budynku SB-42A

Budynek B-42A – o przeznaczeniu socjalno-biurowym , składający się z parteru i pierwszego piętra. Ściany fundamentowe - betonowe monolityczne, ściany wewnętrzne z cegły pełnej. Stropodach wentylowany z płyt dachowych korytkowych , ocieplonych wełną mineralną , kryty 3 razy papą asfaltową.

Wentylacja grawitacyjna, okna drewniane, centralne ogrzewanie. Powierzchnia zabudowy 275,5 m². Powierzchnia użytkowa: parter 227,86 m², pierwsze piętro 211,19 m².

 Na parterze znajdują się: 3 biura o powierzchni 32,3 m² oraz 2 toalety o powierzchni około 8 m² , stołówka z zapleczem kuchennym o powierzchni około 134 m² oraz znajdujące się na tym, zapleczu 2 łazienki o powierzchni około 7,2 m².

Na pierwszym piętrze usytuowane są: 3 biura o łącznej powierzchni 33 m², dwie szatnie każda o powierzchni 33,58 m², łaźnia z umywalkami , prysznicami i toaletą o powierzchni 33,81 m², oraz sala szkoleniowo-konferencyjna o powierzchni 61,93 m².

 

Rozmieszczenie pomieszczeń pokazane jest na załączonych  planach pierwszego i drugiego piętra. Lokalizacja budynku na terenie Zakładu w Świnoujściu pokazana jest na załączonej mapie .

Warunki najmu całego budynku , lub poszczególnych pomieszczeń , będą każdorazowo uzgadniane z zainteresowanym podmiotem , który złoży pisemną ofertę najmu  w formie elektronicznej lub papierowej na adres: przetargi@msrgryfia.pl lub na adres ul. Ludowa 13 , 71-700 Szczecin .

Dodatkowe informacje , lub uzgodnienie terminu oględzin przedmiotu najmu , można uzyskać pod numerem telefonu 660 777 131.

Załączniki :

1.     Mapa z lokalizacją budynku SB-42A

2.     Plan pomieszczeń nas parterze budynku

 

3.     Plan pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku

 

 

 

Najem pomieszczeń biurowych w budynku SB-33 w Świnoujściu

Udostępniono dnia: 2018.04.12

Morska Stocznia Remontowa ”Gryfia” S.A. zaprasza do składania ofert najmu niżej wymienionych pomieszczeń biurowych  w budynku SB-33.

Najem pomieszczeń biurowych na szóstym i siódmym pietrze, w budynku socjalno-biurowym SB-33 zlokalizowanym w Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" S.A. zakład w Świnoujściu ul. Ludzi Morza 16, 72-602 Świnoujście


 Charakterystyka budynku SB-33 - piętra szóstego i siódmego.

 Ściany z cegły kratówki, pustaki gazobetonowe. Stropy z płyt kanałowych, w części mokrej płyta żelbetowa wylewana. Stropodach żelbetowy, płyty panwiowe, papa termozgrzewalna 1 warstwa, Papa asfaltowa 2 warstwy, płyta pilśniowa 4 mm, płyta pilśniowa porowata 31 mm. Wentylacja grawitacyjna, okna metalowe, centralne ogrzewanie. Powierzchnia biur; piętro szóste około 150 m², piętro siódme około 200 m².

Rozmieszczenie pomieszczeń pokazane jest na załączonych planach szóstego i siódmego piętra . Lokalizacja budynku na terenie Zakładu w Świnoujściu pokazana jest na załączonej mapie .

Warunki najmu poszczególnych pomieszczeń będą  uzgadniane z zainteresowanym podmiotem ,który złoży pisemną ofertę najmu w formie elektronicznej , lub papierowej na adres : przetargi@msrgryfia.pl ,lub na adres ul. Ludowa 13 , 71-700 Szczecin .

Dodatkowe informacje, lub uzgodnienie terminu oględzin przedmiotu najmu , można uzyskać pod numerem telefonu 660 777 131 .

 

Załączniki :

1.     Mapa z lokalizacją budynku SB-33.

2.     Plan pomieszczeń na piętrze szóstym.

3.     Plan pomieszczeń na piętrze siódmym.

 

 


 

 

 

 

Najem placu składowego pod suwnicą o udźwigu 8 Mg w Świnoujściu

Udostępniono dnia: 2018.04.12

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. zaprasza do składania  ofert najmu placu składowego pod suwnicą o udźwigu 8 Mg zlokalizowanego w Morskiej Stoczni Remontowej ”Gryfia” S.A. przy ul. Ludzi Morza 16, 72-602 Świnoujście

 

Charakterystyka placu składowego pod suwnicą o udźwigu 8 Mg.

Nawierzchnia placu składowego  jest utwardzona trylinką. Na placu tym   posadowiona jest   suwnica   produkcji „FAMAK” Kluczbork , o udźwigu 8 Mg. Długość torów suwnicy wynosi  około 102 m, powierzchnia składowa pod suwnicą wynosi  około 1665 m²,  rozpiętość suwnicy L= 5+16+5 m, wysokość podnoszenia H=6 300 mm, grupa natężenia pracy 4 wg PN-79/M-06503. Plac wyposażony jest  w oświetlenie.

Lokalizacja placu składowego na terenie Zakładu w Świnoujściu pokazana jest na załączonej mapie .

Warunki najmu całości lub części placu będą uzgadniane indywidualnie z zainteresowanym podmiotem, który złoży pisemną ofertę najmu w formie elektronicznej , lub papierowej na adres: przetargi@msrgryfia.pl , lub na adres ul. Ludowa 13 , 71-700 Szczecin.

Dodatkowe informacje , lub uzgodnienie terminu oględzin przedmiotu najmu , można uzyskać pod numerem telefonu 660 777 131 .

 

Załączniki:

1.     Mapa z lokalizacją placu składowego .

 

 

 

Najem placu składowego pod suwnicą o udźwigu 5 Mg w Świnoujściu

Udostępniono dnia: 2018.04.12

 

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. zaprasza do składania ofert najmu , wyżej wymienionego placu składowego pod suwnicą o udźwigu 5 Mg zlokalizowanego w Morskiej Stoczni Remontowej ”Gryfia” S.A. przy ul. Ludzi Morza 16, 72-602 Świnoujście.

 

Charakterystyka placu składowego pod suwnicą o udźwigu 5 Mg.

 

Nawierzchnia placu składowego  jest utwardzona trylinką. Na placu tym   posadowiona jest   suwnica   produkcji „FAMAK” Kluczbork , o udźwigu 5 Mg. Długość torów suwnicy wynosi  około 60 m, powierzchnia składowa pod suwnicą wynosi  około 960 m²,  rozpiętość suwnicy L= 4+16+4 m, wysokość podnoszenia H=6 830 mm, grupa natężenia pracy II wg  PN-63/M-06503 , 4 wg PN-79/M-06503. Plac wyposażony jest  w oświetlenie.

Lokalizacja placu składowego na terenie Zakładu w Świnoujściu pokazana jest na załączonej mapie.

Warunki najmu całości lub części placu będą uzgadniane indywidualnie z zainteresowanym podmiotem , który złoży pisemną ofertę najmu w formie elektronicznej , lub papierowej na adres: przetargi@msrgryfia.pl , lub na adres ul. Ludowa 13 , 71-700 Szczecin .

Dodatkowe informacje , lub uzgodnienie terminu oględzin przedmiotu najmu można uzyskać pod numerem telefonu 660 777 131 .

 

Załączniki:

1.     Mapa z lokalizacją placu składowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Najem placu składowego pod suwnicą o udźwigu 5 Mg w Świnoujściu

Udostępniono dnia: 2018.04.12

najmu pomieszczeń biurowych , na drugim piętrze budynku SB-47 w Świnoujściu

Udostępniono dnia: 2018.04.12

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. zaprasza do składania ofert najmu pomieszczeń biurowych , na drugim piętrze budynku SB-47 zlokalizowanego w Morskiej Stoczni Remontowej ”Gryfia” S.A. przy ul. Ludzi Morza 16, 72-602 Świnoujście.

Charakterystyka trzykondygnacyjnego budynku biurowego  SB-47:

 

1.     Budynek biurowy SB-47 oddany do eksploatacji w roku 2012. Ściany zewnętrzne murowane z bloczków Silca M24, na zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplony 10 cm styropianem.

2.     Na trzeciej kondygnacji ( drugie piętro) znajdują się pomieszczenia do wynajęcia dla podmiotów zewnętrznych.

3.     Pomieszczenia w ilości 21, o powierzchni od 10,80 m2 do 22,86 m2 , w tym:

a)     biura z wyposażeniem: szafa ubraniowa, szafy na dokumenty, biurko, krzesła;

b)    gabinet dyrektorski: obejmujący trzy pomieszczenia nr 217, 218, 219 z wyposażeniem o łącznej powierzchni 43,10 m2 z tego: jedno przewidziane na sekretariat, drugie na gabinet, trzecie jest aneksem kuchennym ze zlewozmywakiem, szafkami na naczynia, podłoga wyłożona terakotą;

c)     pomieszczenie kasy , wyposażone w okienko  z szybą kuloodporną do dokonywania wpłat/wypłat, kasę pancerną, oraz wyposażone w system sygnalizacji włamania i napadu.

4.     Podłogi w biurach i gabinecie wyłożone wykładziną PCV.

5.     Sanitariaty z oknami, ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, podłogi terakotą, w tym:

a)            damski wyposażony w trzy kabiny oraz umywalkę oraz suszarkę elektryczną do rąk;

b)            męski wyposażony w trzy kabiny, dwa pisuary, umywalkę oraz suszarkę elektryczną do rąk;

c)            przystosowany dla osób niepełnosprawnych z muszlą klozetową, pisuarem, umywalką, kabiną prysznicową i suszarką do rąk.

6.     Aneks kuchenny z oknem, ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, podłoga terakotą, wyposażony w zlewozmywak oraz szafki, stół i krzesła z możliwością konsumpcji posiłków.

7.     Oświetlenie górne sufitowe, wpuszczone w sufit panele jarzeniowe.

8.     Okna plastikowe.

9.     W pomieszczeniach znajdują się: klima-konwektory do ogrzewania i klimatyzacji, system p.poż. (detekcja dymu),  anemostaty  wentylacji mechanicznej , okablowanie strukturalne teletechniczne , komputerowe i energetyczne w specjalnych korytach kablowych .

10.  Korytarze i klatki schodowe przestronne, podłogi pokryte gresem.

11.  W budynku zainstalowana jest winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych .

12.  Wykaz pomieszczeń:

 

l.p.

Nr pomieszczenia

Powierzchnia w m2

Przeznaczenie

1

217

14,77

sekretariat

2

218

22,86

gabinet

3

219

5,47

aneks kuchenny

4

223

14,06

biuro

5

225

18,84

biuro

6

227

15,04

biuro

7

228

14,49

biuro

8

229

11,17

kasa

9

230

6,76

sanitariat dla niepełnosprawnych

10

232

12,23

aneks kuchenny

11

233

14,59

biuro

12

235

18,84

biuro

13

236

18,62

biuro

14

237

12,31

biuro

15

238

12,31

biuro

16

239

12,53

biuro

17

242

12,36

biuro

18

243

12,34

biuro

19

244

10,81

biuro

20

245

14,32

biuro

21

248

13,88

biuro

22

250

11,39

biuro

23

251

12,51

biuro

24

252

12,52

biuro

25

212

11,98

sanitariaty damskie

26

214

17,62

sanitariaty męskie

 

Rozmieszczenie pomieszczeń pokazane jest na załączonym planie drugiego piętra.

Lokalizacja budynku na terenie Zakładu w Świnoujściu pokazana jest na załączonej mapie .

 

Istnieje możliwość korzystania z sali konferencyjnej zlokalizowanej na drugim piętrze pod numerem 247 , o powierzchni 64,21 m² , wyposażonej w rzutnik , ekran , stoły i krzesła

 

Warunki najmu poszczególnych pomieszczeń będą  uzgadniane z zainteresowanym podmiotem , który złoży pisemną ofertę najmu w formie elektronicznej lub papierowej na adres : przetargi@msrgryfia.pl , lub na adres ul. Ludowa 13 , 71-700 Szczecin .

 

Dodatkowe informacje , lub uzgodnienie terminu oględzin przedmiotu najmu , można uzyskać pod numerem telefonu 660 777 131.

 

Załączniki :

1.     Mapa z lokalizacją budynku SB-47.

2.     Plan pomieszczeń na drugim piętrze budynku SB-47.

 

Barka Hydrus – Specjalistyczna Jednostka Pływająca

Udostępniono dnia: 2017.12.19

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A., oferuje do sprzedaży:

HYDRUS – Specjalistyczna jednostka pływającą do zbierania oleju z wody i jego magazynowania  Budowa – 1976 SSR GRYFIA

Wymiary główne (m)– L=34, B=10, H=3,5

Nośność (t) – 192,1

Silnik główny  – 29H12 Wola (228 KW)

Ciężar – OK.  414 T

Osobą upoważnioną ze strony Sprzedającego do prowadzenia wszelkich spraw związanych z ofertą jest Kierownik Działu Zaopatrzenia Pan Waldemar Grzegorczyk tel. 91 42 42 223 lub 660 777 165 w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00, e-mail: przetargi@msrgryfia.pl

   

Sprzedaż promów pasażersko-samochodowych: GRYFIA II, BOGDA

Udostępniono dnia: 2017.03.08

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. oferuje do sprzedaży własne jednostki pływające:

- prom pasażersko-samochodowy „GRYFIA II”

- statek pasażerski „BOGDA”

 

Prom pasażersko- samochodowy „GRYFIA II”

Armator:  Morska Stocznia Remontowa „GRYFIA” S.A. w Szczecinie

Port  macierzysty:   Szczecin

Zbudowany przez Stocznie  „GRYFIA” w Szczecinie  w 1983 r.,  pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków i otrzymał klasę:   * s KM  3 DL 1 pr

Wymiary:  

Długość całkowita                  - 57,69 m,                             

Szerokość                                - 8,82 m

Wysokość boczna                   - 3,63 m

Zanurzenie                               - 2,70 m

Pojemność brutto                   -  496,47,00 ton, nośność 293,00 ton

Rok budowy                             - 1983/1992, Stocznia ‘GRYFIA” Szczecin

Napęd silnik spalinowy:  dwa ZM PZL Wola 27H12A o mocy 618 kW,  # 212579; # 212554

Rejon pływania                                     - 3

Ilość grodzi wodoszczelnych              - 6

Dopuszczalna liczba pasażerów:  364 + 6 osób załogi

Ciężar statku pustego wg informacja o stateczności z 1983 r. wynosi 607,70 ton.

Średnia prędkość promu około 8,00  węzłów

Zapasy paliwa w zbiornikach  łącznie  35,1 t.

Jednostka posiada pomieszczenie załogowe, umywalnie i WC.     

Jednostka zbudowana z przeznaczeniem do przewozu osób  w III rejonie żeglugi oraz samochodów.

Do napędu statku zastosowano dwa silniki spalinowe wysokoprężne ZM PZL Wola, 27H12A o mocy 618 kW # 212579; # 212554. Napęd z SG poprzez sprzęgło, przekładnię na wał śrubowy i stałą  śrubę.   Samodzielny zespół prądotwórczy  składający się z silnika spalinowego i prądnicy.

Świadectwo Klasy wydane przez Polski Rejestr Statków # s-36488/14.Termin ważności  Świadectwa Klasy do dnia  2018-02-13 r. Karta  Bezpieczeństwa Nr  090/KB/SZC/14  Urzędu Morskiego Szczecin wydana 2014-03-10 z terminem ważności do 2018-02-13.

 

Prom pasażersko - samochodowy "BOGDA"
Długość całkowita                  - 22,08 m,                                                                 

Szerokość                               - 6,10 m

Wysokość boczna                   - 2,72 m

Zanurzenie                             - 1,50 m

Pojemność brutto                   -  120,71 ton

Rok budowy                              - 1977

Napęd spalinowy silnik PZM Puck 1/SW680/195,  147 kW

Dopuszczalna liczba pasażerów:  200 + 3/4 osoby załogi

Klasa * sKM  3 DL 1  pas

 

Osobą upoważnioną ze strony Sprzedającego do prowadzenia wszelkich spraw związanych z ofertą jest Kierownik Działu Zaopatrzenia Pan Waldemar Grzegorczyk tel. 91 42 42 223 lub 660 777 165 w dni powszednie w godz. od 8.00 do 15.00, e-mail: waldemar.grzegorczyk@msrgryfia.pl