BIP

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż doku pływającego SSR – 1

Udostępniono dnia: 2020.10.12

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

Doku pływającego SSR – 1

 

I. CENA WYWOŁAWCZA

1 800 000 USD (słownie dolarów amerykańskich: jeden milion osiemset tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT .

II. WADIUM

90 000,00 USD (słownie dolarów amerykańskich: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100)

Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego” na konto o numerze PL 27 1240 3927 1787 0010 6695 7549

SWIFT PKOPPLPW

Zwrot wadium dla oferentów których oferta nie została wybrana nastąpi do dnia 20.11.2020r.

Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip.

III. Przedmiot postępowania przetargowego

Przedmiot postępowania stanowi prawo własności Doku pływającego SSR- 1 zwanego dalej „Przedmiotem Postępowania”

Opis techniczny:

Dok SSR- 1 to dok pływający skrzyniowy, o ciągłych basztach i sześciu pontonach dolnych po cztery zbiorniki balastowe każdy. Dok nie posiada własnego zasilania

długość całkowita                                         - 156,2 m,

długość pontonów wypornościowych        - 143,0m,                                                          

 szerokość zewnętrzna                                     - 33,2m,

szerokość między ławami                             - 26,0m,

wysokość całkowita                                     - 14,0 m,

wysokość od pokładu do pokładu baszty  - 10,5m,

wysokość kilbloków                                      - 1,2m

zanurzenie maksymalne                              -11,92m -7,2m powyżej kilbloków,                    

nośność                                                          - 7200 ton, ograniczona do 4500 ton,                

rok budowy                                                  - 1940.

 

Dok wyposażony jest w dwa żurawie o następujących parametrach:

-Żuraw dokowy nr 2

- Rok produkcji – 1963

- Nr fabryczny   - 7324 „Butters Bros”

- Udźwig            -  10 t

- Wysięg           -  7,6-21,3 m

- Numer Rej. TDT – TDT-81DC 442

- Żuraw dokowy nr 7

- Rok produkcji – 1988

- Nr fabryczny   - 10.399.00.99/98”Barleben””

- Udźwig            -  8/6,3 t

- Wysięg            – 20 m

- Numer Rej. TDT – TDT-81DC 448

Dok SSR-1 zarejestrowany jest w Polskim Rejestrze Statków pod numerem 650007 oraz w Rejestrze Urzędu Morskiego pod numerem UMS 0342. Aktualnie dok jest wyłączony z eksploatacji. Świadectwo klasy wygasło w dniu 30.03.2020r.

Przedmiot Postępowania nie jest wpisany ani nie został zgłoszony do wpisania do Rejestru Zabytków.

Przedmiot Postępowania zlokalizowany jest w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin przy pirsie przy nabrzeżu Gdyńskim.

Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 12.11.2020 r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2.  Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu oraz wymagania formalne dotyczące oferty normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,

3.  Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 12.11.2020 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.11.2020r o godzinie 12.00 w siedzibie stoczni.

4.  Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

5.  W terminie składania ofert jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. W przypadku kilku oferentów złoży ofertę z tą samą najwyższą ceną przetarg wg uznania MSRG SA może być kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji zostaną powiadomieni pisemnie. W takim przypadku zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu aukcji

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Leszek Gładysz - Dyrektor Handlowy, tel. 518 275 407 w sprawie procedowania postępowania.

- Jarosław Włodarczak - Dyrektor Techniczny, tel. 728 576350 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania.

VI. ZASTRZEŻENIA

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.

Regulamin zbycia doku SSR-1.

Rozpoczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i sprzedaży prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza

Udostępniono dnia: 2020.10.08

 Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin

ogłasza

rozpoczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu

w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i sprzedaży prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu

przy ul. Ludzi Morza

 1. Przedmiot postępowania stanowią łącznie następujące nieruchomości i zabudowania:

 

Lp.

nr działki

powierzchnia w m2

Obręb

księga wieczysta

1.

 7

 9

4.817,00 m2

13.695,00 m2

326301_1.0013 Ognica 13

SZ1W/00008595/8

2.

244 

245/5 

4.504,00 m2

185.427,00 m2

326301_1.0014 Warszów 14

SZ1W/00009333/1

3.

246

2.022,00 m2

326301_1.0014 Warszów 14

SZ1W/00025607/1

 1. Cena wywoławcza Przedmiotu Postępowania wynosi 58.100.000,00 ( słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto tysięcy) złotych netto w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
 2. Oferty, z adnotacją „Oferta na nabycie należącego do MSR Gryfia S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza. Nie otwierać przed 6.11.2020 r., godz. 10.00”, należy składać w formie pisemnej w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w pokoju nr 212 w budynku administracyjnym, do dnia 5 listopada 2020 r. do godziny 1300. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich datą złożenia oferty będzie moment jej wpływu do Stoczni.
 3. Kwota wadium w postępowaniu wynosi 5.810.000,00 (słownie: pięć milionów osiemset dziesięć tysięcy) złotych. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Stoczni o numerze 13 1240 3914 1111 0000 3087 5364 prowadzony w Bank Pekao S.A. I Oddział w Świnoujściu do terminu składania ofert.
 4. Oferta jest wiążąca przez okres 90 dni od dnia otwarcia oferty.
 5. Otwarcie oferty odbędzie się w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym, w dniu 6 listopada 2020 r. o godzinie 1000.
 6. Szczegółowe informacje, postanowienia i zasady dotyczące postępowania i przedmiotu postępowania zawarte są w Regulaminie postępowania prowadzonego w przetargu w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i sprzedaży prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza oraz w dokumentacji przedmiotu postępowania.
 7. Regulamin postępowania jest zamieszczony na stronie internetowej Stoczni www.msrgryfia.pl oraz w biuletynie informacji publicznej. Dokumentacja przedmiotu postępowania znajduje się w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w pokoju nr 512 w budynku administracyjnym.
 8. Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie postępowania i przedmiotu postępowania jest Pan Jarosław Włodarczak, tel.: 728-576-350,
 9. Stocznia zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania, a także do zmiany niniejszego ogłoszenia i postanowień Regulaminu, jak również inne uprawnienia zastrzeżone w Regulaminie. 

Załączniki:

Regulamin postępowania 

Oświadczenie 

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Promu Pasażersko-Samochodowego GRYFIA

Udostępniono dnia: 2020.09.22

           Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

Promu Pasażersko-Samochodowego GRYFIA

CENA WYWOŁAWCZA

170 000 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT .

 Przedmiot postępowania przetargowego

Przedmiot postępowania stanowi prawo własności Promu Pasażersko- samochodowego GRYFIA  zwany dalej „Przedmiotem Postępowania

 1. Opis techniczny:

          długość całkowita                     -    40,02 m,

          szerokość                                   -      6,72 m

          wysokość boczna                       -      2,60 m

          zanurzenie                                 –     1,90 m

          pojemność brutto                      -  125,00 ton

          rok budowy                    - 1887/1992, Stocznia Rzeczna Tczew

          napęd spalinowy PUCK SW680/195 , 106,8 kW nr seryjny  8911000095

          rejon pływania                           - III

          dopuszczalna liczba pasażerów:  250 + 4 osoby załogi

          średnia prędkość promu  około 8,00  węzłów

Prom zbudowany przez Stocznię Rzeczną w Tczewie w 1887 r.  został przebudowany w 1992 r. pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków i otrzymał klasę   s KM  3 DL 2 

 

 1. Jednostka posiadała  Świadectwo Klasy wydane przez Polski Rejestr Statków # s-35907/11.którego termin ważności upłynął z dniem 2015-09-19
 2. Termin ważności Karty  Bezpieczeństwa Nr  350/KB/SZC/15  Urzędu Morskiego Szczecin upłynął 2016-09-19
 3. Prom GRYFIA jest zacumowany przy Nabrzeżu Warszawskim  w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.
 4. Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA
 5. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Leszek Gładysz - Dyrektor Handlowy, tel. 518 275 407 w sprawie procedowania postępowania,

- Jarosław Włodarczak - Dyrektor Techniczny, tel. 728 576350 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania.

 1. Przedmiot postępowania zostanie udostępniony celem przeprowadzenia oględzin dla osób zainteresowanych w dniach 03.11.2020 – 06.11.2020, w godz. od 09:00 do 11:00.

Forma i miejsce przeprowadzenia przetargu

 1. Przetarg zostanie przeprowadzony w jednoetapowym postępowaniu jako przetarg pisemny nieograniczony na podstawie złożonych ofert w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12.

Termin i miejsce składania i otwarcia Ofert

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 12.11.2020 r. do godziny 11:00.
 2. W przypadku przesyłania Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich datą złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Stoczni.
 3. Otwarcie Ofert odbędzie się w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, (Wyspa Górno-Okrętowa), w dniu 12.11.2020 r. o godzinie 12:00.
 4. Oceny złożonych ofert dokona Komisja przetargowa, która zostanie powołana Poleceniem Służbowym Dyrektora Naczelnego Stoczni.

Warunki uczestnictwa w postępowaniu

 1. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest terminowe złożenie Oferty spełniającej warunki określone w niniejszym ogłoszeniu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  1. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Stoczni,
  2. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
  3. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. 1), 2), powyżej,
  4. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
 3. Całkowity koszt przygotowania i złożenia Oferty, w tym uzyskania wymaganych dokumentów, oraz całkowity koszt uczestnictwa w postępowaniu, w tym oględzin Przedmiotu postępowania, obciąża wyłącznie oferentów i w żadnym przypadku nie będzie podlegał zwrotowi przez Stocznię.

Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta powinna  zawierać:
  1. imię, nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) oraz dane kontaktowe oferenta;
  2. datę sporządzenia Oferty;
  3. cenę netto (cena powinna być jednoznacznie określona kwotowo w złotych, bez podawania przedziału wartości, nie może być obarczona żadnymi uwarunkowaniami);
  4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z dostępną dokumentacją Przedmiotu postępowania posiadaną przez Stocznię, że zapewniono mu możliwość wykonania oględzin Przedmiotu postępowania oraz, że stan prawny i faktyczny Przedmiotu postępowania jest oferentowi znany i nie zgłasza on z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Stoczni ani nie będzie ich zgłaszał w przyszłości;
  5. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich danych dotyczących postępowania i procesu zbywania Przedmiotu postępowania oraz wszelkich danych dotyczących Stoczni uzyskanych w związku z postępowaniem;
  6. oświadczenie o związaniu Ofertą przez okres minimum 90 dni od dnia otwarcia Oferty;
  7. w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia postępowania, a na wypadek wyboru złożonej przez tę osobę oferty również w zakresie niezbędnym dla zawarcia umowy zbycia praw do Przedmiotu postępowania wraz z kopią dowodu osobistego lub paszportu tej osoby;
  8. dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej Ofertę do działania w imieniu oferenta;
  9. wskazanie numeru REGON, KRS, lub NIP oferenta:
  10. umowę spółki – w przypadku spółki cywilnej;
 2. Oferta musi być złożona w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią bez jej otwarcia oraz uniemożliwiający otwarcie i zamknięcie koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu. Na kopercie należy umieścić adnotację o treści: „Oferta w sprawie nabycia prawa własności promu GRYFIA. Nie otwierać przed, godz. 12:00, 12.11.2020”.
 3. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną i należycie umocowaną do reprezentowania oferenta, tj. do podpisania i złożenia Oferty, a wszystkie strony Oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
 4. Wszelkie oświadczenia oferenci przedstawiają w oryginałach, a dokumenty w oryginałach lub poświadczonych za zgodność przez upoważnione osoby kopiach (odpisach). Pełnomocnictwa należy przedstawiać w oryginale.
 5. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim, a ilekroć oferent przedkładał będzie jakikolwiek dokument – a w szczególności zaświadczenie, pełnomocnictwo, umowę lub oświadczenie – sporządzony w języku innym niż polski, dołączy do takiego dokumentu jego tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego.
 6. Oferta nie może być zmieniona po terminie wyznaczonym na składanie Ofert.
 7. Oferent może złożyć tylko jedną Ofertę.
 8. Złożenie Oferty niekompletnej lub niedołączenie do Oferty dokumentów wskazanych w niniejszym ogłoszeniu może skutkować pozostawieniem Oferty bez rozpatrzenia.
 9. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana, chyba że będzie to jedyna Oferta, wówczas Stocznia jest upoważniona, ale nie zobowiązana ją przyjąć ze skutkiem dla oferenta.
 10. Przed upływem terminu składania Ofert każdy z oferentów uprawniony jest do wycofania Oferty lub do jej zmiany. Do zmiany lub wycofania Oferty stosuje się odpowiednio zasady dotyczące składania Ofert z tym zastrzeżeniem, że na kopercie z oświadczeniem o zmianie lub wycofaniu Oferty dokonuje się dodatkowej adnotacji o treści odpowiednio „Wycofanie oferty” albo „Zmiana oferty”.

Postępowanie przetargowe

 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w postępowaniu jednoetapowym:

Komisja przetargowa o której mowa w punkcie 12:

   1. dokonuje otwarcia Ofert;
   2. po otwarciu Ofert dokonuje ich weryfikacji pod kątem zgodności z wymogami określonymi w niniejszym ogłoszeniu, a w ramach tego zastrzega sobie prawo do wzywania oferentów celem udzielenia dodatkowych informacji, wyjaśnienia wątpliwości czy też przedstawienia dokumentów związanych z treścią złożonej Oferty. Odmowa oferenta może powodować nierozpatrzenie złożonej przez niego Oferty;
 1. Przebieg postępowania Komisja udokumentuje za pomocą protokołu, w treści którego odnotuje w szczególności:
  1. liczbę złożonych Ofert;
  2. oznaczenie oferentów wraz ze złożoną przez nich w Ofercie ceną;
  3. niezgodności Oferty z Regulaminem, ze wskazaniem niezgodności;
  4. listę Ofert podlegających ocenie;
  5. wskazanie oferenta, którego Oferta została uznana za najkorzystniejszą;

Po zakończeniu postępowania przetargowego Stocznia, nie później niż w terminie 7 dni, poinformuje każdego z oferentów o zakończeniu i wynikach przetargu.

Zastrzeżenia Stoczni

 1. Stocznia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn, o czym poinformuje znanych sobie oferentów oraz na swoich stronach internetowych. Z tego tytułu nie będzie przysługiwało oferentom żadne roszczenie wobec Stoczni, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub roszczenie odszkodowawcze.
 2. Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, odstąpienia od jego prowadzenia, powtórzenia w części lub w całości, wstrzymania lub zakończenia postępowania, zmiany miejsca i terminu jego przeprowadzenia, w każdym przypadku bez konieczności podawania przyczyny, o czym poinformuje znanych sobie oferentów oraz na swoich stronach internetowych. Z tego tytułu oferentom nie będzie przysługiwało żadne roszczenie wobec Stoczni.
 3. Stocznia zastrzega sobie prawo zmiany podanych w ogłoszeniu wymogów i zasad postępowania przetargowego w trakcie jego trwania, bez podania przyczyny, o czym poinformuje znanych sobie oferentów oraz na swoich stronach internetowych. W przypadku wprowadzenia zmian oferentom nie będzie przysługiwało żadne roszczenie odszkodowawcze wobec Stoczni.
 4. Stocznia zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do swobodnego wyboru Oferty oraz do niedokonania wyboru żadnej Oferty bez podania przyczyny i z tego tytułu oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Stoczni, w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub roszczenie odszkodowawcze.
 5. Złożenie najkorzystniejszej Oferty nie jest równoznaczne z wyborem tej Oferty przez Stocznię i nie daje podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony oferentów.
 6. Stocznia zastrzega sobie wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

Zawarcie umowy

 1. Stocznia, w terminie 7 dni od dnia wysłania informacji o zakończeniu postępowania przetargowego, poinformuje oferenta, którego oferta została wybrana przez Stocznię, o dacie zawarcia umowy, oraz miejsca, w którym umowa zostanie zawarta.
 2. Zapłata pełnej ceny nastąpi najpóźniej w dniu zawarcia umowy na rachunek bankowy Stoczni o numerze 13 1240 3914 1111 0000 3087 5364 prowadzony w PEKAO SA O/Szczecin
 3. Całkowity i wszelki koszt związany z zawarciem umowy,  ciąży na oferencie, w tym w szczególności – o ile zaistnieje taka konieczność – zapłata należnego podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat sądowych, etc.
 4. Wydanie Przedmiotu postępowania przez Stocznię nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy przenoszącej  prawo własności Przedmiotu postępowania. Koszt transportu Przedmiotu postępowania z siedziby Stoczni do siedziby miejsca wybranego przez oferenta obciążał będzie tego oferenta.

 

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Promu Pasażersko-Samochodowego GRYFIA II

Udostępniono dnia: 2020.09.18

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

Promu Pasażersko-Samochodowego GRYFIA II

I. CENA WYWOŁAWCZA

400 000 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT .

II. WADIUM

20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100)

III. Przedmiot postępowania przetargowego

 1. Przedmiot postępowania stanowi prawo własności Promu Pasażersko- Samochodowego GRYFIA II. zwany dalej „Przedmiotem Postępowania

Opis techniczny:

długość całkowita                   - 57,69 m,                                                                                         szerokość                                    - 8,82 m,

wysokość boczna                    - 3,63 m,

zanurzenie                              – 2,70 m,

pojemność brutto                   -  496,47,00 ton, nośność 293,00 ton,

rok budowy                               - 1983/1992, Stocznia „GRYFIA” Szczecin,

napęd silnik spalinowy: dwa ZM PZL Wola 27H12A o mocy 618 kW,    # 212579; # 212554,

Dopuszczalna liczba pasażerów:  364 + 6 osób załogi,

Jednostka zbudowana z przeznaczeniem do przewozu osób w III rejonie żeglugi oraz samochodów. 

Średnia prędkość promu około 8,00 węzłów.

Zbudowany przez Stocznie „GRYFIA” w Szczecinie w 1983 r pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków i otrzymał klasę* s KM  3 DL 1 pr.

Jednostka posiadała Świadectwo Klasy wydane przez Polski Rejestr Statków # s-36488/14 z terminem ważności do dnia  2018-02-13 oraz

Kartę Bezpieczeństwa Nr 090/KB/SZC/14  Urzędu Morskiego Szczecin wydaną 2014-03-10 z terminem ważności do 2018-02-13.

 1. Prom GRYFIA II jest zacumowany przy Nabrzeżu Warszawskim w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.
 2. Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 12.11.2020 r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2.  Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,12

3.  Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 12.11.2020 r. do godziny 10:00.

4.  Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

 1. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Leszek Gładysz - Dyrektor Handlowy, tel. 518 275 407 w sprawie procedowania postępowania.

- Jarosław Włodarczak - Dyrektor Techniczny, tel. 728 576350 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania.


Regulamin zbycia promu Gryfia II

Odsprzedaż stanów magazynowych

Udostępniono dnia: 2020.07.09

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

oferuje do odsprzedaży materiały stanowiące zapasy magazynowe.

Załącznikiem do oferty jest wykaz materiałów z podanymi cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT 23%.

Podane ceny, w zależności od wielkości zakupu podlegają negocjacjom.

Załączona oferta może być rozszerzona o inne pozycje materiałowe.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wycofania niektórych pozycji z oferty sprzedaży bez podania przyczyn.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie ofert pocztą elektroniczną na adres : przetargi@msrgryfia.pl

Kontakt telefoniczny w sprawie ofert zakupu:

Pan Waldemar Grzegorczyk tel. 91 42 42 223 lub 660 777 165  Pon.- Pt.  w godz. od 8.00 do 15.00

Pan Piotr Stefaniuk tel. 91 42 42 277  Pon.- Pt.  w godz. od 8.00 do 15.00

Stany magazynowe

Załączniki:

Zapasy magazynowe udostępnione do sprzedaży 03 07 2020 [POBIERZ]

 

 

Podnośnik samochodowy 12t

Udostępniono dnia: 2019.05.16

Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" S.A., oferuje do sprzedaży:

Podnośnik samochodowy 12 t, rok prod. 1976, nr inw. SZ64101622

 

Osobą upoważnioną ze strony Sprzedającego do prowadzenia wszelkich spraw związanych z ofertą jest Specjalista ds. technicznych Pan Roman Maciak tel. 91 42 42 284 lub 660 777 215 w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00, e-mail: roman.maciak@msrgryfia.pl. Ostateczny termin składania ofert: 31.05.2019 r.

 

Najem budynku SB-42A w Świnoujściu

Udostępniono dnia: 2018.04.12

Morska Stocznia Remontowa ”Gryfia” S.A. zaprasza do składania  ofert najmu całego budynku SB-42A  lub pomieszczeń w tym budynku przy ulicy Ludzi Morza 16, 72-602 Świnoujście.

Charakterystyka budynku SB-42A

Budynek B-42A – o przeznaczeniu socjalno-biurowym , składający się z parteru i pierwszego piętra. Ściany fundamentowe - betonowe monolityczne, ściany wewnętrzne z cegły pełnej. Stropodach wentylowany z płyt dachowych korytkowych , ocieplonych wełną mineralną , kryty 3 razy papą asfaltową.

Wentylacja grawitacyjna, okna drewniane, centralne ogrzewanie. Powierzchnia zabudowy 275,5 m². Powierzchnia użytkowa: parter 227,86 m², pierwsze piętro 211,19 m².

 Na parterze znajdują się: 3 biura o powierzchni 32,3 m² oraz 2 toalety o powierzchni około 8 m² , stołówka z zapleczem kuchennym o powierzchni około 134 m² oraz znajdujące się na tym, zapleczu 2 łazienki o powierzchni około 7,2 m².

Na pierwszym piętrze usytuowane są: 3 biura o łącznej powierzchni 33 m², dwie szatnie każda o powierzchni 33,58 m², łaźnia z umywalkami , prysznicami i toaletą o powierzchni 33,81 m², oraz sala szkoleniowo-konferencyjna o powierzchni 61,93 m².

 

Rozmieszczenie pomieszczeń pokazane jest na załączonych  planach pierwszego i drugiego piętra. Lokalizacja budynku na terenie Zakładu w Świnoujściu pokazana jest na załączonej mapie .

Warunki najmu całego budynku , lub poszczególnych pomieszczeń , będą każdorazowo uzgadniane z zainteresowanym podmiotem , który złoży pisemną ofertę najmu  w formie elektronicznej lub papierowej na adres: przetargi@msrgryfia.pl lub na adres ul. Ludowa 13 , 71-700 Szczecin .

Dodatkowe informacje , lub uzgodnienie terminu oględzin przedmiotu najmu , można uzyskać pod numerem telefonu 660 777 131.

Załączniki :

1.     Mapa z lokalizacją budynku SB-42A

2.     Plan pomieszczeń nas parterze budynku

 

3.     Plan pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku

 

 

 

Najem pomieszczeń biurowych w budynku SB-33 w Świnoujściu

Udostępniono dnia: 2018.04.12

Morska Stocznia Remontowa ”Gryfia” S.A. zaprasza do składania ofert najmu niżej wymienionych pomieszczeń biurowych  w budynku SB-33.

Najem pomieszczeń biurowych na szóstym i siódmym pietrze, w budynku socjalno-biurowym SB-33 zlokalizowanym w Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" S.A. zakład w Świnoujściu ul. Ludzi Morza 16, 72-602 Świnoujście


 Charakterystyka budynku SB-33 - piętra szóstego i siódmego.

 Ściany z cegły kratówki, pustaki gazobetonowe. Stropy z płyt kanałowych, w części mokrej płyta żelbetowa wylewana. Stropodach żelbetowy, płyty panwiowe, papa termozgrzewalna 1 warstwa, Papa asfaltowa 2 warstwy, płyta pilśniowa 4 mm, płyta pilśniowa porowata 31 mm. Wentylacja grawitacyjna, okna metalowe, centralne ogrzewanie. Powierzchnia biur; piętro szóste około 150 m², piętro siódme około 200 m².

Rozmieszczenie pomieszczeń pokazane jest na załączonych planach szóstego i siódmego piętra . Lokalizacja budynku na terenie Zakładu w Świnoujściu pokazana jest na załączonej mapie .

Warunki najmu poszczególnych pomieszczeń będą  uzgadniane z zainteresowanym podmiotem ,który złoży pisemną ofertę najmu w formie elektronicznej , lub papierowej na adres : przetargi@msrgryfia.pl ,lub na adres ul. Ludowa 13 , 71-700 Szczecin .

Dodatkowe informacje, lub uzgodnienie terminu oględzin przedmiotu najmu , można uzyskać pod numerem telefonu 660 777 131 .

 

Załączniki :

1.     Mapa z lokalizacją budynku SB-33.

2.     Plan pomieszczeń na piętrze szóstym.

3.     Plan pomieszczeń na piętrze siódmym.

 

 


 

 

 

 

Najem placu składowego pod suwnicą o udźwigu 8 Mg w Świnoujściu

Udostępniono dnia: 2018.04.12

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. zaprasza do składania  ofert najmu placu składowego pod suwnicą o udźwigu 8 Mg zlokalizowanego w Morskiej Stoczni Remontowej ”Gryfia” S.A. przy ul. Ludzi Morza 16, 72-602 Świnoujście

 

Charakterystyka placu składowego pod suwnicą o udźwigu 8 Mg.

Nawierzchnia placu składowego  jest utwardzona trylinką. Na placu tym   posadowiona jest   suwnica   produkcji „FAMAK” Kluczbork , o udźwigu 8 Mg. Długość torów suwnicy wynosi  około 102 m, powierzchnia składowa pod suwnicą wynosi  około 1665 m²,  rozpiętość suwnicy L= 5+16+5 m, wysokość podnoszenia H=6 300 mm, grupa natężenia pracy 4 wg PN-79/M-06503. Plac wyposażony jest  w oświetlenie.

Lokalizacja placu składowego na terenie Zakładu w Świnoujściu pokazana jest na załączonej mapie .

Warunki najmu całości lub części placu będą uzgadniane indywidualnie z zainteresowanym podmiotem, który złoży pisemną ofertę najmu w formie elektronicznej , lub papierowej na adres: przetargi@msrgryfia.pl , lub na adres ul. Ludowa 13 , 71-700 Szczecin.

Dodatkowe informacje , lub uzgodnienie terminu oględzin przedmiotu najmu , można uzyskać pod numerem telefonu 660 777 131 .

 

Załączniki:

1.     Mapa z lokalizacją placu składowego .

 

 

 

Najem placu składowego pod suwnicą o udźwigu 5 Mg w Świnoujściu

Udostępniono dnia: 2018.04.12

 

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. zaprasza do składania ofert najmu , wyżej wymienionego placu składowego pod suwnicą o udźwigu 5 Mg zlokalizowanego w Morskiej Stoczni Remontowej ”Gryfia” S.A. przy ul. Ludzi Morza 16, 72-602 Świnoujście.

 

Charakterystyka placu składowego pod suwnicą o udźwigu 5 Mg.

 

Nawierzchnia placu składowego  jest utwardzona trylinką. Na placu tym   posadowiona jest   suwnica   produkcji „FAMAK” Kluczbork , o udźwigu 5 Mg. Długość torów suwnicy wynosi  około 60 m, powierzchnia składowa pod suwnicą wynosi  około 960 m²,  rozpiętość suwnicy L= 4+16+4 m, wysokość podnoszenia H=6 830 mm, grupa natężenia pracy II wg  PN-63/M-06503 , 4 wg PN-79/M-06503. Plac wyposażony jest  w oświetlenie.

Lokalizacja placu składowego na terenie Zakładu w Świnoujściu pokazana jest na załączonej mapie.

Warunki najmu całości lub części placu będą uzgadniane indywidualnie z zainteresowanym podmiotem , który złoży pisemną ofertę najmu w formie elektronicznej , lub papierowej na adres: przetargi@msrgryfia.pl , lub na adres ul. Ludowa 13 , 71-700 Szczecin .

Dodatkowe informacje , lub uzgodnienie terminu oględzin przedmiotu najmu można uzyskać pod numerem telefonu 660 777 131 .

 

Załączniki:

1.     Mapa z lokalizacją placu składowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Najem placu składowego pod suwnicą o udźwigu 5 Mg w Świnoujściu

Udostępniono dnia: 2018.04.12

najmu pomieszczeń biurowych , na drugim piętrze budynku SB-47 w Świnoujściu

Udostępniono dnia: 2018.04.12

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. zaprasza do składania ofert najmu pomieszczeń biurowych , na drugim piętrze budynku SB-47 zlokalizowanego w Morskiej Stoczni Remontowej ”Gryfia” S.A. przy ul. Ludzi Morza 16, 72-602 Świnoujście.

Charakterystyka trzykondygnacyjnego budynku biurowego  SB-47:

 

1.     Budynek biurowy SB-47 oddany do eksploatacji w roku 2012. Ściany zewnętrzne murowane z bloczków Silca M24, na zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplony 10 cm styropianem.

2.     Na trzeciej kondygnacji ( drugie piętro) znajdują się pomieszczenia do wynajęcia dla podmiotów zewnętrznych.

3.     Pomieszczenia w ilości 21, o powierzchni od 10,80 m2 do 22,86 m2 , w tym:

a)     biura z wyposażeniem: szafa ubraniowa, szafy na dokumenty, biurko, krzesła;

b)    gabinet dyrektorski: obejmujący trzy pomieszczenia nr 217, 218, 219 z wyposażeniem o łącznej powierzchni 43,10 m2 z tego: jedno przewidziane na sekretariat, drugie na gabinet, trzecie jest aneksem kuchennym ze zlewozmywakiem, szafkami na naczynia, podłoga wyłożona terakotą;

c)     pomieszczenie kasy , wyposażone w okienko  z szybą kuloodporną do dokonywania wpłat/wypłat, kasę pancerną, oraz wyposażone w system sygnalizacji włamania i napadu.

4.     Podłogi w biurach i gabinecie wyłożone wykładziną PCV.

5.     Sanitariaty z oknami, ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, podłogi terakotą, w tym:

a)            damski wyposażony w trzy kabiny oraz umywalkę oraz suszarkę elektryczną do rąk;

b)            męski wyposażony w trzy kabiny, dwa pisuary, umywalkę oraz suszarkę elektryczną do rąk;

c)            przystosowany dla osób niepełnosprawnych z muszlą klozetową, pisuarem, umywalką, kabiną prysznicową i suszarką do rąk.

6.     Aneks kuchenny z oknem, ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, podłoga terakotą, wyposażony w zlewozmywak oraz szafki, stół i krzesła z możliwością konsumpcji posiłków.

7.     Oświetlenie górne sufitowe, wpuszczone w sufit panele jarzeniowe.

8.     Okna plastikowe.

9.     W pomieszczeniach znajdują się: klima-konwektory do ogrzewania i klimatyzacji, system p.poż. (detekcja dymu),  anemostaty  wentylacji mechanicznej , okablowanie strukturalne teletechniczne , komputerowe i energetyczne w specjalnych korytach kablowych .

10.  Korytarze i klatki schodowe przestronne, podłogi pokryte gresem.

11.  W budynku zainstalowana jest winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych .

12.  Wykaz pomieszczeń:

 

l.p.

Nr pomieszczenia

Powierzchnia w m2

Przeznaczenie

1

217

14,77

sekretariat

2

218

22,86

gabinet

3

219

5,47

aneks kuchenny

4

223

14,06

biuro

5

225

18,84

biuro

6

227

15,04

biuro

7

228

14,49

biuro

8

229

11,17

kasa

9

230

6,76

sanitariat dla niepełnosprawnych

10

232

12,23

aneks kuchenny

11

233

14,59

biuro

12

235

18,84

biuro

13

236

18,62

biuro

14

237

12,31

biuro

15

238

12,31

biuro

16

239

12,53

biuro

17

242

12,36

biuro

18

243

12,34

biuro

19

244

10,81

biuro

20

245

14,32

biuro

21

248

13,88

biuro

22

250

11,39

biuro

23

251

12,51

biuro

24

252

12,52

biuro

25

212

11,98

sanitariaty damskie

26

214

17,62

sanitariaty męskie

 

Rozmieszczenie pomieszczeń pokazane jest na załączonym planie drugiego piętra.

Lokalizacja budynku na terenie Zakładu w Świnoujściu pokazana jest na załączonej mapie .

 

Istnieje możliwość korzystania z sali konferencyjnej zlokalizowanej na drugim piętrze pod numerem 247 , o powierzchni 64,21 m² , wyposażonej w rzutnik , ekran , stoły i krzesła

 

Warunki najmu poszczególnych pomieszczeń będą  uzgadniane z zainteresowanym podmiotem , który złoży pisemną ofertę najmu w formie elektronicznej lub papierowej na adres : przetargi@msrgryfia.pl , lub na adres ul. Ludowa 13 , 71-700 Szczecin .

 

Dodatkowe informacje , lub uzgodnienie terminu oględzin przedmiotu najmu , można uzyskać pod numerem telefonu 660 777 131.

 

Załączniki :

1.     Mapa z lokalizacją budynku SB-47.

2.     Plan pomieszczeń na drugim piętrze budynku SB-47.

 

Barka Hydrus – Specjalistyczna Jednostka Pływająca

Udostępniono dnia: 2017.12.19

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A., oferuje do sprzedaży:

HYDRUS – Specjalistyczna jednostka pływającą do zbierania oleju z wody i jego magazynowania  Budowa – 1976 SSR GRYFIA

Wymiary główne (m)– L=34, B=10, H=3,5

Nośność (t) – 192,1

Silnik główny  – 29H12 Wola (228 KW)

Ciężar – OK.  414 T

Osobą upoważnioną ze strony Sprzedającego do prowadzenia wszelkich spraw związanych z ofertą jest Kierownik Działu Zaopatrzenia Pan Waldemar Grzegorczyk tel. 91 42 42 223 lub 660 777 165 w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00, e-mail: przetargi@msrgryfia.pl

   

Sprzedaż promów pasażersko-samochodowych: GRYFIA II, BOGDA

Udostępniono dnia: 2017.03.08

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. oferuje do sprzedaży własne jednostki pływające:

- prom pasażersko-samochodowy „GRYFIA II”

- statek pasażerski „BOGDA”

 

Prom pasażersko- samochodowy „GRYFIA II”

Armator:  Morska Stocznia Remontowa „GRYFIA” S.A. w Szczecinie

Port  macierzysty:   Szczecin

Zbudowany przez Stocznie  „GRYFIA” w Szczecinie  w 1983 r.,  pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków i otrzymał klasę:   * s KM  3 DL 1 pr

Wymiary:  

Długość całkowita                  - 57,69 m,                             

Szerokość                                - 8,82 m

Wysokość boczna                   - 3,63 m

Zanurzenie                               - 2,70 m

Pojemność brutto                   -  496,47,00 ton, nośność 293,00 ton

Rok budowy                             - 1983/1992, Stocznia ‘GRYFIA” Szczecin

Napęd silnik spalinowy:  dwa ZM PZL Wola 27H12A o mocy 618 kW,  # 212579; # 212554

Rejon pływania                                     - 3

Ilość grodzi wodoszczelnych              - 6

Dopuszczalna liczba pasażerów:  364 + 6 osób załogi

Ciężar statku pustego wg informacja o stateczności z 1983 r. wynosi 607,70 ton.

Średnia prędkość promu około 8,00  węzłów

Zapasy paliwa w zbiornikach  łącznie  35,1 t.

Jednostka posiada pomieszczenie załogowe, umywalnie i WC.     

Jednostka zbudowana z przeznaczeniem do przewozu osób  w III rejonie żeglugi oraz samochodów.

Do napędu statku zastosowano dwa silniki spalinowe wysokoprężne ZM PZL Wola, 27H12A o mocy 618 kW # 212579; # 212554. Napęd z SG poprzez sprzęgło, przekładnię na wał śrubowy i stałą  śrubę.   Samodzielny zespół prądotwórczy  składający się z silnika spalinowego i prądnicy.

Świadectwo Klasy wydane przez Polski Rejestr Statków # s-36488/14.Termin ważności  Świadectwa Klasy do dnia  2018-02-13 r. Karta  Bezpieczeństwa Nr  090/KB/SZC/14  Urzędu Morskiego Szczecin wydana 2014-03-10 z terminem ważności do 2018-02-13.

 

Prom pasażersko - samochodowy "BOGDA"
Długość całkowita                  - 22,08 m,                                                                 

Szerokość                               - 6,10 m

Wysokość boczna                   - 2,72 m

Zanurzenie                             - 1,50 m

Pojemność brutto                   -  120,71 ton

Rok budowy                              - 1977

Napęd spalinowy silnik PZM Puck 1/SW680/195,  147 kW

Dopuszczalna liczba pasażerów:  200 + 3/4 osoby załogi

Klasa * sKM  3 DL 1  pas

 

Osobą upoważnioną ze strony Sprzedającego do prowadzenia wszelkich spraw związanych z ofertą jest Kierownik Działu Zaopatrzenia Pan Waldemar Grzegorczyk tel. 91 42 42 223 lub 660 777 165 w dni powszednie w godz. od 8.00 do 15.00, e-mail: waldemar.grzegorczyk@msrgryfia.pl